Klinická a toxikologická analýza

Klinická a toxikologická analýza

Studijní program KATA zprostředkovává vědomosti a dovednosti v oblastech analytické chemie a biochemie. Získané znalosti mají umožnit nejen řízení vlastního analytického procesu, od získávání reprezentativního vzorku přes jeho úpravu až po provedení náročného analytického experimentu, ale i provedení relevantního vyhodnocení a zobecnění výsledků včetně vypracování interdisciplinárních predikčních modelů. Zatímco bakalářský stupeň studia se soustředí na osvojení si základních vědomostí a návyků, magisterský stupeň se soustředí na interdisciplinární odborné vzdělání pro oblasti mandatorně podléhající pravidlům správné laboratorní praxe (klinické analýzy, analýzy potravinového řetězce a vývoje, výroby a distribuce léčiv).

Kde se
uplatním

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Klinická a toxikologická analýza mají interdisciplinární základy v principech biomedicínské a environmentální analýzy, biochemie, molekulární biologie a farmacie. Zvýšený důraz je kladen na výuku a praktickou demonstraci moderní instrumentace. Absolventi jsou připraveni vést laboratoře zachovávající správnou laboratorní praxi zejména v oblasti klinického a toxikologického výzkumu a praxe, v analýzách potravního řetězce a při vývoji, výrobě a distribuci léčiv. Jsou schopni posuzovat nejdůležitější stránky rizik, právních důsledků analytických výsledků a vlivů chemických látek na okolní prostředí.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor