Fyzikální chemie

Fyzikální chemie

Při zápisu do studia si uchazeč volí jednu ze tří specializací: "Biofyzikální chemie", "Fyzikální chemie" nebo "Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur".

Specializace „Biofyzikální chemie“
Tato specializace je zaměřena na výchovu odborníků v interdisciplinárním oboru stojícím na pomezí fyzikální chemie a biochemie. Absolventi získají schopnosti samostatně řešit problémy týkající se strukturní a funkční charakterizace biologických systémů pomocí fyzikálně chemických metod.

Specializace „Fyzikální chemie“
Tato specializace je zaměřena na výchovu odborníků s teoretickými i praktickými znalostmi o moderních instrumentálních metodách fyzikální chemie, především spektroskopických, rozptylových a mikroskopických metodách. Absolventi získají schopnosti samostatně řešit problémy týkající se strukturní charakterizace látek.

Specializace „Modelování chemických vlastností nanostruktur a biostruktur“
Tato specializace je zaměřena na výchovu odborníků vzdělaných v metodách výpočetní chemie, jako jsou kvantově-chemické výpočty či metody Monte Carlo a molekulové dynamiky. Absolventi získají schopnosti samostatně řešit problémy týkající se strukturních a dynamických aspektů nano- i biostruktur a jejich chemických a fyzikálních vlastností.

Ve všech třech specializacích studijního programu fyzikální chemie získají absolventi vzdělání v oborech jako je statistická termodynamika, teorie molekulové struktury a spektroskopie, seznámí se s moderními teoretickými a experimentálními metodami fyzikální chemie a získají přehled o důležitých multidisciplinárních vazbách zejména mezi fyzikální chemií a materiálovými vědami a mezi fyzikální chemií a biodisciplínami. Podle zvolené specializace a zaměření diplomového projektu se stanou specialisty buď v teoretické chemii, nebo v moderních experimentálních oblastech. Výchova se zaměřuje na přípravu odborníků pro práci jak v multidisciplinárních vědeckých a vývojových týmech, tak v průmyslu i v medicíně.

Kde se
uplatním

Protože fyzikálně chemické metody a metodiky jsou nedílnou součástí všech chemických i příbuzných oborů, nabízejí se absolventům široké možnosti uplatnění ve vědeckých týmech vysokých škol a pracovních týmech výzkumných a vývojových ústavu a výrobních subjektu s chemickým, biochemickým, fyzikálním, biofyzikálním, materiálovým, farmakologickým a lékařským zaměřením. Absolvent studijního programu fyzikální chemie je vybaven teoretickými znalostmi a experimentálními dovednostmi pokrývajícími všechny chemické obory a hlubokými znalostmi v oblasti fyzikální chemie. Má i hlubší znalosti v oblasti fyziky, matematiky a práce s výpočetní technikou. Absolventi mohou rovněž nalézt uplatnění v marketingu chemikálií a přístrojů a dále v administrativě a v řídících funkcích chemicky orientovaných institucí.

Co se naučím

Aktuální studijní plány (seznam přednášek) pro tento studijní program naleznete pod odkazy níže:
Společný základ
Specializace „Biofyzikální chemie“
Specializace „Fyzikální chemie“
Specializace „Modelování chemických vlastností nanostruktur a biostruktur“

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor