Reprodukční a vývojová biologie

Reprodukční a vývojová biologie

Tento nový studijní program je zaměřen na studium životního cyklu živočišných organizmů, který zahrnuje vznik a diferenciaci pohlavních buněk, reprodukci, zárodečný vývoj, dospívání, růst, regeneraci, stárnutí a smrt. Základním problémem jsou procesy proliferace, diferenciace a prostorového uspořádávání buněk, které jsou velice výrazné zejména v časných etapách vývoje jedince, ale v různé míře, podle typu a funkčního stavu tkáně, nezbytně pokračují po celou dobu jeho života. Současná vývojová biologie využívá hlavně poznatky a metodickou výbavu buněčné a molekulární biologie a imunologie s důrazem na studium regulace genové exprese a epigenetických změn. Reprodukční a vývojová biologie je tak zastřešujícím programem, který formuluje konečný obraz koordinovaného soužití buněk v mnohobuněčném organismu včetně jejich interakce s imunitním systémem.

Tento nový studijní program vznikl v souvislosti s řešením operačních programů CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání na UK a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266 Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK.

Kde se
uplatním

Absolvent získá rozsáhlé teoretické a praktické znalosti na poli fyziologické a patofyziologické gametogeneze, procesu oplození a embryonálního vývoje. Důraz je kladen na pochopení evolučních souvislostí v rámci ontogeneze celé řady modelových organismů sahající od bezobratlého háďátka (C. elegans) až po savce včetně člověka. Absolvent bude kromě přednáškových kurzů také prakticky seznámen s nejnovějšími molekulárně-biologickými, mikroskopickými a mikromanipulačními technikami. Absolvent je připravován zejména se zřetelem ke studiu mnohobuněčných živočichů a lidského organizmu. Znalosti z vývojové biologie zahrnují problematiku projevů a mechanizmů diferenciace buněk a tkání ve vyvíjejících se systémech (v normě i patologii). Absolvent má přehled o ontogenezi základních typů modelových organizmů a umí propojovat poznatky na úrovni orgánové (vývojové morfologie) s principy na buněčné a molekulární úrovni. Absolvent dokáže získané znalosti a praktické dovednosti kriticky zhodnotit a uplatnit, a to jak na poli základního či aplikovaného výzkumu, tak i v praxi, například v centrech asistované reprodukce či laboratořích zaměřených na prenatální diagnostiku.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor