Protistologie

Protistologie

Studijní program Protistologie je zaměřen na otázky výzkumu protist, tedy eukaryotických mikroorganismů. Cílem tohoto programu je výchova badatelsky, výzkumně i prakticky zaměřených odborníků disponujících znalostmi těchto mikroorganismů na organismální a nadorganismální úrovni studia. Protistologie je tedy součástí fylogeneticky a ekologicky orientovaných biologických disciplín. Jednotlivé části protistologie jsou známy také jako algologie (studium řas) a protozoologie (studium prvoků).

Kde se
uplatním

Absolvent programu Protistologie je znalcem diverzity, ekologie a evoluční historie protistních mikroorganismů. Disponuje znalostmi, které se opírají o mikroskopické i experimentální metody získávání biologických dat. Je schopen získávat a analyzovat molekulární data pro fylogenetiku i výzkum diverzity s použitím statistických nástrojů. Zvládá metody kultivace protist i jejich izolace z přírodního materiálu. Je vyškolen v pokročilých mikroskopických metodách zahrnujících fluorescenční i konfokální mikroskopii a metody elektronové mikroskopie. Absolvent může pokračovat ve vědeckém rozvoji v doktorském studiu biologických oborů. Absolventi se uplatňují v oblastech biotechnologií, hygieny, vodohospodářství, potravinářství nebo ekotoxikologii.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor