Parazitologie

Parazitologie

Program parazitologie je zaměřen na studium protist a bezobratlých živočichů vyvolávajících onemocnění člověka a zvířat nebo sloužících jako přenašeči těchto onemocnění. Při tomto studiu využívá nejmodernější molekulární přístupy, špičkové mikroskopické technologie a také terénní práci.

Diplomové práce lze řešit v rámci výzkumu osmi týmů umístěných v budově Viničná 7 nebo v centru BIOCEV ve Vestci u Prahy. V laboratoři Biologie hmyzích vektorů, laboratoři Ptačích parazitů a laboratoři Hmyzích parazitů a patogenů se věnují studiu interakcí mezi patogeny a jejich hmyzími přenašeči na modelu prvoků rodu Leishmania a komárů rodu Phlebotomus, studiu biodiverzity a fylogeneze krevních parazitů ptáků a studiu molekulární taxonomie a faunistiky hmyzích přenašečů. Helmintologická laboratoř se zaměřuje na studium molekulárních, biochemických, fyziologických a imunologických interakcí helmintů s jejich hostiteli a studium funkční morfologie zdravotnicky i veterinárně významných helmintů. Laboratoř molekulární a biochemické parazitologie studuje molekulární principy patogenity a virulence prvoků (Trichomonas, Entamoeba), specifické adaptace buněčných organel k životu bez kyslíku (hydrogenosomy, mitosomy), a mechanismy rezistence k chemoterapeutikům. Laboratoř Evoluční protistologie se zabývá diverzitou parazitických i volně žijících anaerobních protist, adaptacemi jejich mitochondrií, evolucí cytoskeletu, ale také zelenými krásnoočky a jejich plastidem. V Laboratoři transportu proteinů a biogeneze organel zkoumají mimo jiné adaptace buněčných kompartmentů k parazitismu a přenos proteinů a metabolitů přes membrány. V Laboratoři příjmu a vnitrobuněčného metabolizmu kovů se věnují kromě jiného kompenzačním mechanismům při nedostatku železa a jiných kovů. Z uvedeného je zřejmé, že parazitologie je velmi pestrý obor vhodný i pro studenty s vážným zájmem o další biologické disciplíny – entomologii, zoologii, biochemii, molekulární biologii, imunologii nebo bioinformatiku. 

We offer a second study program which is available in English!

The master program "Parasitology and Infection Biology" provides a comprehensive understanding of the emergence and spread of infectious diseases and tools for controlling and preventing them at the local and international levels. Further information can be found on the website dedicated to Master's programs taught in English.

Kde se
uplatním

Absolvent magisterského programu "Parazitologie" má ucelené znalosti o parazitárních organismech (prvoci, helminti a členovci), především o jejich morfologii, ekologii, systematickém zařazení, molekulární biologii, biochemii a fyziologii, patogenitě, epidemiologii a diagnostice. Studium propojuje klasické (popisné) a moderní (experimentální) přístupy s důrazem na interakce parazit-hostitel, a díky četným terénním exkurzím umožňuje získání i tolik potřebných praktických zkušeností. Absolventi nachází uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu v parazitologii či příbuzných disciplínách (buněčná biologie, imunologie, mikrobiologie, zoologie), na vysokých školách a ve zdravotnických a veterinárních diagnostických laboratořích. Zapojení studentů do mezinárodních projektů umožňuje pokračovat v kariéře na zahraničních pracovištích.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor