Mikrobiologie

Mikrobiologie

Program se zabývá mikrobiologickými tématy, která jsou klíčová pro současnou biologii, medicínu i vědy o životním prostředí. Program přibližuje svět mikroorganizmů a zkoumá jej v nejširším možném rozsahu. Zabývá se 1) molekulární podstatou regulace životních dějů buněk mikroorganizmů, 2) biologií patogenních mikroorganizmů a účinkem antibakteriálních látek na jejich buňky, 3) přírodními společenstvy mikroorganizmů a jejich schopnostmi degradace přírodních polymerů i sloučenin vytvořených člověkem. Program poskytuje přednášky pro dobré teoretické zázemí v mikrobiologii a praktická cvičení s širokým rejstříkem moderních mikrobiologických, molekulárně biologických i biofyzikálních metod. Specializační přednášky i cvičení se věnují i klinickým nebo biotechnologickým aplikacím. Diplomové práce odrážejí víceúrovňový přístup v mikrobiologii: od molekulární a buněčné úrovně, přes interakce patogenních mikroorganizmů s hostitelem až ke studiu přírodních společenstev mikroorganizmů.

Kde se
uplatním

Mikrobiologie se v současné době bouřlivě rozvíjí a její výzkum i praktické aplikace nabízejí mnoho příležitostí absolventům - jak v akademické sféře, tak v průmyslu. Program dobře odpovídá na současnou poptávku po absolventech Mikrobiologie tím, že je všestranně připravuje jak pro základní výzkum, tak pro praktické aplikace, které vždy propojuje s teoretickým zázemím. Absolvent se uplatňuje především na domácích i zahraničních vysokých školách a ve vědeckých ústavech zabývajících se základním a aplikovaným mikrobiologickým výzkumem. V neakademické sféře se uplatňuje v aplikovaném výzkumu na vývojových pracovištích a v podnikových laboratořích. Jde nejčastěji o tyto aplikační oblasti: biotechnologická a farmaceutická produkce, klinická mikrobiologie - molekulární a biochemická diagnostika infekčních onemocnění, potravinářská mikrobiologie, bioremediace, vodohospodářství.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor