Genetika, molekulární biologie a virologie

Genetika, molekulární biologie a virologie

Cílem je výchova odborníků především pro vědecko-výzkumnou práci v genetice, molekulární biologii a ve virologii. Studenti získávají teoretickou i metodickou průpravu ve specializovaných genetických a molekulárně biologických disciplínách, jako v cytogenetice, molekulární genetice, genovém inženýrství, molekulární biologii mikroorganismů, molekulární virologii, genetice populací a genetice rostlin, mikroorganismů, živočichů i člověka. A dále v blízce příbuzných vědních disciplínách, jako je molekulární imunologie, molekulární diagnostika apod. Program se vnitřně člení na několik užších specializací, z nichž si uchazeč volí jednu při zápisu do studia, a to na "Virologii", "Molekulární biologii a genetiku prokaryotických a eukaryotických mikroorganismů" a "Molekulární biologii a genetiku eukaryot".

Kde se
uplatním

Absolvent má teoretické znalosti v genetice, molekulární biologii a virologii, a podle svého užšího studijního zaměření je navíc specialistou v některé ze specifických oblastí těchto vědních oborů – ve virologii, buněčné a molekulární biologii populací, cytogenetice, genetice rostlin, molekulární biologii a genetice eukaryot nebo molekulární biologii a genetice prokaryot. Je zběhlý v moderních molekulárně biologických, biochemických, cytogenetických i biostatistických metodách, technikách a experimentálních přístupech. Je schopen samostatné odborné činnosti, analýzy nejnovějších trendů vývoje oboru, připravovat a podílet se na výzkumné činnosti.

Komplexní genetické, molekulárně biologické a virologické vzdělání umožňuje jeho uplatnění ve všech typech vědecko-výzkumných ústavů jak teoretického, tak aplikovaného biologického, biomedicinského a biotechnologického výzkumu, ve specializovaných klinických laboratořích, ve šlechtitelství, v mikrobiologickém, potravinářském či farmaceutickém průmyslu.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor