Fyziologie živočichů

Fyziologie živočichů

Program se v obecné šíři zabývá nalézáním vymezení a spojitostí fyziologie s ostatními biologickými disciplinami. Při zápisu do studia programu Fyziologie živočichů si uchazeč volí jednu ze dvou specializací: (i) fyziologie živočichů a člověka nebo (ii) neurobiologie. Studenti získají znalosti o základních principech, homeostáze a regulaci u živočichů. V zaměření fyziologie živočichů se specializují např. na fyziologii svalu, termoregulační funkce, environmentální fyziologii, molekulární endokrinologii, farmakologii a toxikologii. V zaměření neurobiologie především na fyziologii nervové soustavy, elektrofyziologii, neurobiologii paměti a behaviorální farmakologii. Specializované přednášky dále zahrnují mechanismy adaptací na vnější prostředí, neurobiologii, funkce svalové tkáně, epitelů, chronobiologii, bioenergetiku a molekulární farmakologii.

Kde se
uplatním

Absolvent magisterského studia fyziologie živočichů má ucelené odborné vzdělání v tomto širokém oboru s důrazem na hlubší vědomosti o mechanismech fyziologických procesů na molekulární a buněčné úrovni, včetně integrálních fyziologických funkcí organismu a jejich regulací. Kromě znalostí fyziologie má i solidní teoretické znalosti v příbuzných oborech buněčné a molekulární biologie, biochemie, farmakologie, toxikologie a imunologie. Po vypracování diplomové práce je dobře prakticky obeznámen se specializovanými experimentálními metodami, prací s odbornou literaturou a s obecnými principy vědecké práce. Absolvent má potenciál pokračovat v postgraduálním studiu. Může se úspěšně uplatnit jak v základním, tak v aplikovaném výzkumu.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor