Evoluční biologie

Evoluční biologie

Studijní program integruje znalosti o biodiverzitě z dílčích tradičních disciplín (např. botanika, zoologie, mykologie) s obecně použitelnými praktickými dovednosti a nástroji současné biologie (molekulární fylogenetika, fylogenomika a proteomika, zobrazovací metody, analýza fenotypu, biostatistika). Přímá výuka je založena zejména na povinně-volitelných předmětech ze čtyř skupin (Obecná evoluční biologie, Metody evoluční biologie, Diverzita organizmů, Praktické kurzy a stáže). Hlavní částí studia je ovšem vlastní tvůrčí práce v rámci diplomového projektu.

Tento nový studijní program vznikl v souvislosti s řešením operačních programů CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání na UK a CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266 Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK.

Kde se
uplatním

Absolventi tohoto programu jsou znalci biodiverzity a evolučních procesů. Mají expertní přehled v oblasti biodiverzity v alespoň jedné z hlavních organizmálních říší. Ovládají techniky molekulární fylogenetiky, fylogenomiky či metody analýzy fenotypu, evolučních vzorců chování a kompetičních interakcí. Nacházejí profesní uplatnění v oblastech rostlinné i živočišné výroby, v průmyslových kultivacích, pěstírnách a chovech; uplatňují se v ekotoxikologii, potravinářství a ochraně přírody i v relevantních oblastech státní správy (zejména rezorty ochrany životního prostředí a zemědělství). Absolventi jsou schopni provádět biologické hodnocení, tj. přírodovědný průzkum pozemků a písemné hodnocení vlivu ekonomických zásahů na volně žijící rostliny a živočichy ve smyslu § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Díky tomu se uplatní jako oprávněné osoby při hodnocení vlivů na ŽP.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor