Ekologie

Ekologie

Ekologie je program zaměřený na studium interakcí nadorganizmální úrovně s ambicemi překonat taxonomické a systémové (metodické) bariery. Konkrétní podoba curricula každého studenta bude v kontextu kreditního systému a daného rámce předmětů sestavována individuálně (volitelně) na základě studijní orientace studenta a doporučení školitele/školitelů-specialistů a příslušné katedry/kateder. Při zápisu do studia si uchazeč volí jednu ze dvou specializací: Hydrobiologie nebo Terestrická ekologie. Sjednocujícím oborovým prvkem curricula jsou zejména předměty obecně metodické (věnované např. plánování ekologických pokusů a statistickému zpracování ekologických dat, používání biomolekulárních markerů v ekologické práci), dále předměty zaměřené na teorii obecně-ekologických témat (např. ekologie velkých měřítek a biodiverzita, problematika metapopulací, fylogeografie). Velký časový objem je vyhrazen magisterské práci. Studium je zakončeno obhajobou magisterské práce a státní zkouškou z obecné ekologie, z jednoho profilového předmětu specializace (např. limnologie, ekologie rostlin, ekologie živočichů) a jednoho volitelného předmětu.

 

This study programme is also available in English!

Ecology is an integrated discipline that studies relationships among individuals, populations and communities. We provide a wide ecological background and practical experiences across both terrestrial and aquatic ecosystems, as well as molecular and evolutionary ecology. Further information can be found on the website dedicated to Master's programmes taught in English.

Kde se
uplatním

Absolvent má teoretické i praktické (metodické) znalosti zahrnující obecné i speciální aspekty terestrické i vodní ekologie v celé šíři oboru od ekofyziologie a molekulární ekologie přes autekologii, vnitro- a mezipopulační interakce po ekologii velkých měřítek (společenstva, ekosystémy, fylogeografie), s akcentem na překonání taxonomicky vymezených (botanika x zoologie) barier. Ovládá moderní postupy v analýze kvantitativních dat a modelování ekologických procesů. Absolvent je vybaven jak k další vědecké přípravě a samostatné výzkumné práci v oboru, tak i k odborné a metodické (nikoliv legislativní) práci v oblastech ekologické expertizy, analýz a monitoringu ve státní správě a soukromém sektoru.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor