Antropologie a genetika člověka

Antropologie a genetika člověka

Program je zaměřen do oblasti fyzické antropologie a biologie, genetiky, ekologie a etologie člověka. Zabývá se především ontogenetickým a fylogenetickým vývojem člověka, evolucí a morfologickou variabilitou populací, etnicitou a etnogenezí, studiem růstu a jeho poruch, složením lidského těla a výživou, biologickými vlastnostmi na různých úrovních bioorganizace a jejich dědičnosti, vlivem faktorů prostředí na člověka a jeho chováním. Molekulárně genetické studie zahrnují analýzy receptorových genů a genetických polymorfizmů ve variabilních oblastech lidských chromozomů. Aplikované specializace představují forenzní, klinická, funkční a ergonomická antropologie. Specifické postavení zaujímá kosterní a dentální antropologie.

Kde se
uplatním

Absolventi jsou teoreticky vzděláni v oborech fyzické antropologie, anatomie, fyziologie člověka, ekologie člověka, ontogenetického a fylogenetického vývoje člověka, genetiky a molekulární genetiky člověka, metodologie vědecké práce a ve specifických oborech svého studijního zaměření. Zvládnuté metody zahrnují antropometrii, antropologickou somatoskopii, dermatoglyfiku, základy rentgenometrie a další morfologické a morfometrické přístupy, včetně optických kontaktních metod. V doplňujícím zaměření na lidskou genetiku se absolventi orientují v obecné genetice, v molekulárních aspektech patologií člověka, v metodách výzkumu lidského genomu, populační genetice, komparativní genetice, genetice chování, genetické diverzitě populací, molekulární epidemiologii, cytogenetice a polygenně děděných znacích či patologiích člověka.

Co se naučím

Orientační studijní plány (seznam přednášek) pro jednotlivé studijní programy najdete zde.

Chci jít na tento program/obor