Obor

Molekulární biologie a biochemie organismů

"Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat."
— Francis Bacon

Molekulární biologie a biochemie organismů

Biologické a zejména experimentální biologické obory, zažívají v současné době velký rozmach. Od nových přístupů v léčbě nemocí po nové technologie v zemědělství či výrobě potravin, od hledání nových materiálů až po řešení tajemství vzniku života. Cílem tříletého bakalářského oboru „Molekulární biologie a biochemie organismů“ je připravit studenty pro navazující magisterské studium v oborech molekulární a buněčné biologie, biochemie, imunologie, genetiky, fyziologie, mikrobiologie (a dalších).

Co se naučím

Absolvent má komplexní vzdělání v experimentálních biologických, biochemických a biomedicínských oborech, včetně rozšířených základů nebiologických disciplín - matematiky, fyziky a chemie. Bakalářské studium dává studentům prostor a příležitost získat také znalosti v podpůrných oborech – chemie, matematiky a biofyziky, potřebné pro zvládnutí náročných experimentálních metod a práci se sofistikovanými přístroji.

Kde se
uplatním

Absolventi získají optimální vzdělání pro experimentální práci v laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, což jim umožňuje se uplatnit ve vědecko-výzkumných laboratořích jak základního i aplikovaného výzkumu, tak v laboratořích zdravotnických zařízení i zemědělských, potravinářských a chemických podniků. Další možnosti uplatnění jsou v institucích státní správy, kde je kladen požadavek na zvládnutí složité přístrojové techniky (útvary ochrany přírody, monitoring GMO, hygienické stanice).

"Biology has at least 50 more interesting years."

— James D. Watson

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Tento typ interdisciplinárního vzdělání absolventovi poskytuje dobré předpoklady pro navazující, specializační magisterské studium v nejrůznějších oborech experimentální biologie, bioinformatiky, biofyziky či biochemie.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům ústředních (celostátních) kol některých olympiád a úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

64,1 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
156
zapsaných
v roce 2017/2018
1682 ks
roční spotřeba pipetovacích špiček
3,1 Gbp
velikost lidského genomu

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy s biologickým zaměřením

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření jednotlivých kateder biologické sekce je uveden na fakultních webových stránkách.

"Zapomeňte na to, že bakterie jsou jen tyčinky a kuličky, a když je tyčinka zahnutá, tak je to známka punku."

— Lukáš Falteisek, přednáška na Biologickém čtvrtku

Zkušenosti studentů

Tento obor mě zaujal zaměřením na vědní pole na pomezí biologie, chemie a medicíny, což je velmi rychle se rozvíjející atraktivní obor. Zároveň mě ale lákalo také potenciální uplatnění mimo vědu, protože obor poskytuje možnost naučit se molekulárně biologické, imunologické a biochemické metody rutinně používané v klinických a diagnostických laboratořích.

— Markéta Polidarová

Studium na nejstarší středoevropské univerzitě mi umožnilo setkat se s celou řadou opravdových odborníků. Velkou výhodou je zde modulový vzdělávací systém, ve kterém si studenti volí přednášky dle vlastního zájmu, což mě velmi motivovalo a rozvinulo můj zápal pro vědu. A především mi Přírodověda dala přátele na celý život!

— Eliška Holzerová

Studium Molekulární biologie a biochemie organismů na PřF UK je podle mého názoru nejlepší příprava pro práci v tomto oboru – člověk si osvojí teoretické i praktické znalosti, oceňuji také moderní přístup fakulty ke vzdělávání (např. možnost indiv. tvorby rozvrhu, možnost vycestovat na ERASMUS, nový projekt Bakalář plus apod.).

— Alena Kučerová

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením