Obor

Aplikovaná geologie

Aplikovaná geologie

Těžištěm oboru je aplikace hydrogeologických, inženýrskogeologických a geofyzikálních metod při řešení praktických a výzkumných úloh souvisejících s geologickým prostředím. Jde o vyhledávání a využívání zdrojů vody, nerostných zdrojů a geotermální energie, o průzkum související s ukládáním radioaktivních odpadů nebo geologickým ukládáním CO2. Metody aplikované geologie jsou dále využívány při analýze geologických faktorů životního prostředí a při hodnocení jejich rizik, některé z nich souvisí i s globálními změnami klimatu. Mezi typické úlohy patří řešení sesuvů a dalších svahových pohybů, záplavy, jakost a množství pitné vody, radonové riziko, seismicita apod.

Kde se
uplatním

Absolventi aplikované geologie se uplatňují na různých odpovědných místech v soukromých firmách, ve státní správě a ve výzkumu. Jejich konkrétní zaměření je především na průzkum zdrojů podzemní vody, optimalizaci jejich využití a jejich ochranu, navrhování a provádění sanace kontaminovaných lokalit, průzkumné a monitorovací práce pro zabezpečení náročných staveb (tunely, hráze, dálniční a železniční tělesa, podzemní zásobníky a úložiště), zakládání staveb, posuzování stability svahů a sanace sesuvů, hodnocení dopadů na životní prostředí a jeho monitorování, zjišťování nehomogenit a složení horninového prostředí, vyhledávání ložisek surovin (například uhlovodíky, uran a další). Zájem o absolventy aplikované geologie dlouhodobě převyšuje jejich počty.

Chci jít na tento obor