Obor

Fyzická geografie a geoekologie

Fyzická geografie a geoekologie

Magisterský studijní obor fyzická geografie a geoekologie navazuje na bakalářské studijní programy geografie - kartografie a geografické vzdělávání, případně též na další přírodovědecky zaměřené bakalářské programy. Jedná se o prezenční studium se standardní dobou studia 2 roky. Současné členění fyzické geografie respektuje dynamicky se rozvíjející specializace, jakými jsou především geomorfologie, hydrologie, klimatologie, meteorologie, geoekologie, biogeografie a pedogeografie. V rámci studijního programu je umožněna volba individuálního zaměření, která je dána výběrem tématu diplomové práce a volitelných předmětů vypsaných katedrou fyzické geografie a geoekologie či realizovaných na dalších pracovištích Univerzity Karlovy v Praze nebo na jiných vysokých školách.

Kde se
uplatním

Absolventi magisterského studijního oboru fyzická geografie a geoekologie se uplatňují v odvětvových, rezortních a výzkumných ústavech, při výzkumu a výuce na vysokých školách, ve správních úřadech, podnicích, organizacích a firmách, které se zabývají průběžným sledováním a průzkumem fyzickogeografických procesů a jevů krajinné sféry a jejich složek. Podílejí se odborně v projektové a plánovací praxi a zejména na řešení náročných výzkumných úkolů ve fyzické geografii a geoekologii a také v komplexních přírodovědeckých programech. Dále se uplatňují při řídící, vzdělávací a výzkumné činnosti správních a odborných institucí ochrany přírody a krajiny (např. CHKO, NP, MŽP ČR), včetně regionálně specializovaných organizací, zaměřených na sledování dynamiky procesů a změn přírodního prostředí ve vztahu k činnosti člověka.

Chci jít na tento obor