Obor

Učitelství chemie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství chemie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Cílem dvouletého navazujícího magisterského studia učitelství chemie ve výše uvedených oborech je připravit profesionální středoškolské učitele odborně vzdělané v chemii, didaktice chemie, aplikované pedagogice a psychologii a obecných otázkách chemického vzdělávání v úrovni středoškolské i vysokoškolské. Součástí studia je pedagogická praxe uskutečňovaná převážně na gymnáziích. Studenti učitelského studia se mohou v jeho průběhu zapojit do mezinárodních vzdělávacích projektů, do projektů podporovaných z ESF v oblasti zkvalitňování přírodovědného vzdělávání učitelů a studentů středních škol a do projektů zaměřených na vyhledávání a podporu talentovaných studentů pro studium chemie. Mohou též pracovat ve výzkumných týmech oborových chemických kateder.

Kde se
uplatním

Absolvent je kvalifikovaným učitelem chemie pro střední školy. Získal ucelené teoretické a praktické znalosti a dovednosti z chemie – fyzikální chemie, anorganická chemie, analytická chemie, organická chemie a biochemie, z didaktiky chemie a zkušenosti v oblasti pedagogického výzkumu souvisejícího s chemickým vzděláváním. Ovládá na vyšší úrovni ICT. Zvládá široké spektrum metod a forem výuky a umí předávat znalosti a dovednosti z chemických oborů. Má potřebné znalosti z pedagogiky a psychologie a umí tyto znalosti prakticky využívat. Získal profesní dovednosti absolvováním pedagogické praxe na středních školách.

Chci jít na tento obor