Obor

Makromolekulární chemie

Makromolekulární chemie

Studijní obor makromolekulární chemie je zaměřen na výchovu odborníků: s teoretickými a praktickými znalostmi tohoto oboru; s přehledem o jeho interdisciplinárních vazbách na další chemické obory, moderní materiálový výzkum, medicínu a farmakologii, mikroelektroniku a molekulovou elektroniku a další oblasti tradičních i nových aplikací polymerů; s přehledem o aktuálních směrech výzkumu a vývoje v tomto oboru; se zkušenostmi s aplikací moderních informačních technologií ve vědecké práci; se znalostmi o strategii a etice vědecké práce a vlivu vědy na život společnosti; se schopnostmi aktivně řešit výzkumné a vývojové úkoly a patřičně prezentovat výsledky jejich řešení.

Kde se
uplatním

Absolvent studijního oboru makromolekulární chemie je vybaven teoretickými znalostmi a experimentálními dovednostmi pokrývajícími všechny chemické obory a hlubokými znalostmi v oblasti makromolekulární chemie, fyzikální chemie a chemie materiálů. Má i hlubší znalosti v oblasti fyziky, biofyzikální chemie, matematiky a práce s výpočetní technikou. Interdisciplinární vzdělání absolventům dává široké možnosti uplatnění ve vědeckých týmech vysokých škol a pracovních týmech výzkumných a vývojových ústavů a výrobních subjektů se zaměřením na vývoj, výzkum a aplikace polymerů nejen v oblasti nových materiálů, ale i v oblastech elektroniky, farmakologie, biomedicíny a ekologie.

Chci jít na tento obor