Obor

Parazitologie

Parazitologie

Při studiu oboru parazitologie naleznou uplatnění i studenti se silným zájmem o další biologické disciplíny – entomologii, zoologii, biochemii, molekulární biologii, imunologii, dokonce i informatiku a další. V týmech Biologie hmyzích vektorů, Ptačích parazitů a Hmyzích parazitů a patogenů (např. studium interakcí mezi patogeny a jejich hmyzími přenašeči na modelu prvoků rodu Leishmania a komárů rodu Phlebotomus, studium biodiverzity a fylogeneze krevních parazitů ptáků, studium molekulární taxonomie a faunistiky hmyzích přenašečů, aj.), v Helmintologické laboratoři (např. studium molekulárních, biochemických, fyziologických a imunologických interakcí helmintů s jejich hostiteli, studium funkční morfologie zdravotnicky i veterinárně významných helmintů aj.), v Laboratoři molekulární a biochemické protistologie (studium molekulární a buněčné biologie a biochemie anaerobních parazitických protist, evoluce organel aj.), v Laboratoři transportu proteinů a biogeneze organel (např. studium adaptace buněčných kompartmentů k parazitismu, přenos proteinů a metabolitů přes membrány aj.) a v Laboratoři příjmu a vnitrobuněčného metabolizmu kovů (např. studium kompenzačních mechanismů při nedostatku železa aj.).

Kde se
uplatním

Absolvent magisterského oboru "Parazitologie" má ucelené znalosti o parazitárních organismech (prvoci, helminti a členovci), především o jejich morfologii, ekologii, systematickém zařazení, molekulární biologii, biochemii a fyziologii, patogenitě, epidemiologii a diagnostice. Studium propojuje klasické (popisné) a moderní (experimentální) přístupy s důrazem na interakce parazit-hostitel. Uplatní se v základním i aplikovaném výzkumu v parazitologii či příbuzných disciplínách (buněčná biologie, imunologie, mikrobiologie, zoologie), na vysokých školách a ve zdravotnických a veterinárních diagnostických laboratořích. Zapojení studentů do mezinárodních projektů umožňuje jejich uplatnění na zahraničních pracovištích.

Chci jít na tento obor