Obor

Experimentální biologie rostlin

Experimentální biologie rostlin

Obor Experimentální biologie rostlin se zabývá studiem stavby rostlin a jejich životními funkcemi. Základní životní děje u rostlin – fotosyntéza, dýchání, vodní režim, minerální výživa, transport látek a energie v rostlině, růst a vývoj – jsou studovány na úrovni rostliny jako celku i na úrovních orgánů, pletiv, buněk i subcelulárních struktur, s ohledem na vztah k faktorům prostředí, včetně faktorů stresových. Využívá široké spektrum metod, především mikroskopických, biochemických, biofyzikálních a molekulárně biologických. Interpretace poznatků směřuje především k poznání rostliny jako funkčního, vnitřně koordinovaného celku, který žije v oboustranné dynamické interakci s prostředím. V rámci oboru se mohou absolventi profilovat dle studijního plánu ve dvou diplomních zaměřeních: (i) fyziologie a anatomie rostlin a (ii) buněčná a molekulární biologie rostlin.

Kde se
uplatním

Absolvent má znalosti o strukturách a životních procesech rostlinné buňky i celé rostliny - stavbě, metabolizmu, ontogenezi a její regulaci i o interakcích rostliny s prostředím. Absolvent může pokračovat v postgraduálním studiu a směřovat k vědecké práci v experimentální biologii rostlin. Uplatní se i v prakticky zaměřených oborech, např. agronomii, agrochemii, zahradnictví, šlechtitelství, lesnictví, fytopatologii, rostlinných biotechnologiích, ekologii a ochraně životního prostředí. Po doplnění didaktiky může vyučovat biologii na středních školách. Zkušenosti s mikroskopickými, biochemickými i molekulárně biologickými metodami a obecné biologické znalosti může využít i v jiných biologických oborech, v komerční oblasti a státní správě.

Chci jít na tento obor