Obor

Geologie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

“You can never be overdressed or overeducated.”
— Oscar Wilde

Geologie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)

Bakalářský studijní obor Geologie se zaměřením na vzdělávání vám poskytne teoretický základ širokého spektra geologických oborů a základní přehled z oblasti pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. V jednooborovém studiu, kde je větší prostor pro výuku geověd, získáte hlubší znalosti nejenom z klasických disciplín věd o Zemi, ale také z aplikovaných věd. Dvouoborové studium probíhá spolu s vybranou další pedagogickou aprobací – s biologií nebo chemií. Kromě pokračování studia učitelství geologie pro střední školy na magisterském stupni budete připraveni i na přechod do navazujícího studia geologie nebo geobiologie či do některé z odborných specializaci druhého oboru.

Co se naučím

Kromě osvojení teoretických znalostí ze základních geologických disciplín, doplněných o dílčí znalosti z aplikovaných oborů, získáte i řadu praktických dovedností a zkušeností během početných laboratorních cvičení a terénních kurzů, kterými je v každém ročníku studium doplněno. Důraz je kladen na zvládnutí těch geologických disciplín, které uplatníte při výuce geologie na středních školách. U dvouoborového studia je polovina spektra vyučovaných předmětů věnována výuce druhého předmětu, tzn. biologie nebo chemie.

Kde se
uplatním

Studium bakalářského oboru geologie se zaměřením na vzdělávání je koncipováno především jako příprava ke studiu navazujícího magisterského studijního oboru učitelství pro střední školy. Studenti, kteří se rozhodnout nepokračovat v magisterském studiu, najdou uplatnění v různých institucích, které se zabývají celoživotním vzděláváním, v muzeích, médiích, knižních vydavatelstvích, orgánech státní správy, národních parcích apod.

"Ničeho se v životě nemusíme bát – stačí to jen pochopit!"

— Marie Curie-Sklodowská

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Po skončení bakalářského studia budete mít možnost pokračovat ve dvouletém magisterském studijním oboru učitelství geologie pro střední školy, který je na PřF UK akreditován jak v jednooborové, tak i dvouoborové variantě (kombinace biologie-geologie nebo chemie-geologie). Samozřejmě je možné hlásit se do odborně zaměřených studijních oborů např. geologie (se specializacemi geologie, paleontologie, petrologie, mineralogie, geochemie aj.) nebo geobiologie. Pro další studium můžete zvolit také druhý ze studovaných oborů (biologie, chemie). Po absolvování magisterského studia je možno na PřF UK pokračovat i v doktorském studiu v některém didakticky zaměřeném studijním oboru, případně v doktorských oborech odborných.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
0
zapsaných
v roce 2017/2018
8 m
délka repliky dinosauří kostry v Chlupáčově muzeu historie Země PřF UK
4,54 mld. let
stáří Země

Studijní zázemí

Výuka v bakalářském studijním program probíhá zejména v učebnách a laboratořích geologické sekce v budově děkanátu, Albertov 6. Výuka biologických předmětů pak v budovách biologické sekce ve Viničné ulici 5 a 7, asi pět minut chůze od Albertova, případně v budovách biologické sekce v Benátské 2, přibližně ve stejné vzdálenosti od budovy děkanátu. Výuka pedagogiky a psychologie je zajišťována odborníky z Filosofické fakulty. Probíhá jak v prostorách PřF ve výše uvedených budovách, tak i na pracovišti Filosofické fakulty v Celetné ulici 20. Praktická výuka je realizována v laboratořích PřF UK ve výše uvedených budovách. Terénní výuka (exkurze, terénní kurzy) probíhá na různých místech České republiky i v zahraničí (např. exkurze na význačná paleontologická naleziště v Německu, geologické exkurze do Západních Karpat, Alp). 

Úspěchy oboru

Docent Vasil Teodoridis je úspěšným absolventem dvouoborového učitelského studia geologie-biologie. V současné době působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako pedagog a badatel, jehož výzkumná činnost je zaměřena na třetihorní flóru. Jako žák a později spolupracovník prof. Zlatko Kvačka, si postupně vybudoval postavení respektovaného odborníka na flóru terciérních pánví Českého masivu i Evropy. Díky jeho přednáškám z paleontologie a geologie získávají studenti aprobace biologie na Pedagogické fakultě UK nejen dobré znalosti z biologie, ale také z geovědních disciplín. Doc. Teodoridis vedl jako školitel i celou řadu kvalifikačních prací od bakalářských po doktorské. Stojí za oživením oboru didaktiky geologie na PedF UK.

"Velikosti schránek rozsivek se mohou v rámci druhu lišit i řádově. Představte si, že by tady v posluchárně kromě lidí, co maj metr sedmdesát, studovali i trpaslíci, co by měřili 17 cm. Ale pohlavní by byl jenom ten trpaslík."

— Jiří Neustupa, přednáška z botaniky bezcévných rostlin

Zkušenosti studentů

Svůj první kompaktní digitální fotoaparát jsem si koupil v sedmnácti za peníze z brigády a vydržel mi čtyři roky. Rozloučil jsem se s ním až ve druhém ročníku na týdenním terénním kurzu z hydrogeologie v Moravském krasu, kde jsme se dostali do veřejně nepřístupných podzemních prostor. Lezli jsme po žebřících, plazili se po břiše, protahovali se úzkými tunely. Neustále bylo co fotit, od centimetrových „brček“ přes metrové krápníky až po hluboké propasti, a věčné sundávání rukavic mě brzy přestalo bavit. To se ovšem podepsalo na foťáku, jehož upatlaný objektiv nejprve protestoval a občas nevyjel, aby předposlední den kurzu odmítl vyjet úplně. Fotky a s nimi spojené zážitky za to ovšem stály. A víte, co je nejlepší po 8 hodinách strávených 50 metrů pod zemí? Řízek s bramborovým salátem a pivo ve vesnické hospodě.

— Tomáš Mohyla

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením