Obor

Geologie - Klasická archeologie

"Člověk nepřestane pátrat, pokud je poháněn nějakým vášnivým zájmem."
— Pierre Teilhard de Chardin

Geologie - Klasická archeologie

V dnešní době prakticky žádný vědní obor neexistuje zcela osamoceně bez návaznosti na obory jiné. Interdisciplinární přístup je nutný nejen pro rozvoj, ale i širší uplatnění každé vědní specializace. Překryv samostatně existujících vědních disciplín vzniká spoluprací specialistů. A pokud jsou vzájemné vlivy intenzivní a dlouhodobé, může vzniknout svébytné interdisciplinární zaměření se specialisty, jejichž cena není v hloubce vědomostí o jednotlivých dílčích oborech, ale v hloubce znalostí a dovedností jejich kombinace.

Co se naučím

Motivace

Geologie se uplatňuje v mnoha dalších vědních disciplínách, pro jejichž úspěšný rozvoj jsou vítaní odborníci se širokým geologickým základem a detailní znalostí určité vědecké metody. Proto byl vytvořen studijní obor, který umožní praktický překryv geologie s jinými obory. Pokud jej budete studovat, stanete se mezioborovými specialisty se širokým znalostním základem. A jestliže budete úspěšní, můžete stát i u základů nových oborů!

I v odborné veřejnosti je zakořeněn mýtus, že kombinovat přírodní i humanitní obory lze jen obtížně a v omezené míře. Proto je spolupráce obou směrů spíše řídkým jevem. Spolupráce geologů a archeologů je však příkladem, který už léta dokládá, že mezi obory, stoji-li nějaká bariéra, pak do jisté míry umělá. I v současnosti spolupracuje s archeology řada odborníků s geologickým vzděláním. Využitím metod geofyziky lze vyhledávat předměty či lokalizovat zaniklé stavby, paleontologové pomáhají pomocí spekter pylů identifikovat jaká byla v okolí lidských sídel vegetace, co se zde pěstovalo a jaké panovalo klima, geologové určují původ hornin, které člověk používal ke stavbám nebo k výrobě různých předmětů. Proto vznikla (nijak nová) myšlenka propojit studium geologie a archeologie. K tomu bylo využito dvouoborového studia na obou stranách a byla uzavřena smlouva o této atraktivní kombinaci na Univerzitě Karlově. Jako první krok je geologie propojena s klasickou archeologií, která bude studenty směrovat nejen na otázky řešené v České republice, ale i do oblasti Středomoří. Tento obor je příležitostí pro přírodovědce se zájmem o historii a archeology se zájmem o přírodovědné obory.

Náplň studia

Studium „dva v jednom“ poskytuje moderní interdisciplinární překryv. Složka dvouoborové Geologie vám pomůže získat široký geovědní základ. Budete si moci vybrat ze základního a aplikovaného směru studia. V základním směru se zaměříte na hlavní charakteristiky horninového prostředí a procesy jeho formování a přeměn. V aplikovaném směru získáte znalosti především o fyzikálně-chemických charakteristikách horninového prostředí a metodách jejich měření. Důležitou součástí studia jsou praktické kurzy.

Tříleté bakalářské studium Geologie – Klasická archeologie je rovnoměrně rozděleno mezi Přírodovědeckou a Filozofickou fakultu. Všeobecný základ oborů soustředěný do nižších ročníků je ve třetím vystřídán zcela volným studijním plánem, který umožní vybrat si základní specializaci a zaměřit se vybraným směrem tak, aby studium bylo ukončeno kvalitní bakalářskou prací.

Kde se
uplatním

Spektrum možností, jak se uplatnit po absolvování dvouoborové Geologie budete mít široké. V kombinaci s druhým oborem budete připraveni odborně se uplatnit ve výzkumu i praxi, budete schopni využívat široké spektrum informací geologických oborů při terénních i laboratorních pracích. Můžete zamířit do geologických firem či takových, které mají geologii jako součást činnosti. Váš rozhled vám může umožnit stát se koordinátory projektů s geologickou problematikou jako hlavní či doplňkovou součástí, uplatnit se v geovědní administrativě a managementu; geoinformatice (práce s geologickými daty), ochraně horninového prostředí, i např. v propagaci a popularizaci.

V kombinaci s klasickou archeologií můžete zamířit např. do firem, státních institucí či muzeí, jak již bylo naznačeno. Navíc však můžete vstoupit do rozsáhlých archeologických výzkumů. Akcentovaná všestrannost se uplatní v organizacích zaměřených na záchranné výzkumy, na speciální geologickou nebo archeologickou posudkovou činnost či ochranu nejen horninového prostředí, ale i památek. Můžete se kupříkladu ucházet o práci v širším spektru turistických a vzdělávacích center.

"Tvrdost geologova kladívka vždy převyšuje tvrdost jeho palce."

— lidová slovesnost

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Předpokládá se, že většina absolventů bude mít zájem pokračovat v magisterském studiu jednoho ze studijních směrů, tedy v programu Geologie na Přírodovědecké fakultě nebo v archeologických oborech na Filozofické fakultě.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Studijního oddělení

Obor v číslech

50,0 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
3
zapsaných
v roce 2017/2018
2017
rok otevření oboru
476
rok zániku
Západořímské říše

Studijní zázemí

Výuka probíhá standardním způsobem: během semestru formou přednášek a cvičení či laboratorních praktik. Důležitou součástí výuky oboru je též praktická část, realizovaná formou terénních kursů, cvičení a oborově zaměřených exkurzí (např. mineralogie, petrografie, životní prostředí).

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením