Geologie - Klasická archeologie

"Člověk nepřestane pátrat, pokud je poháněn nějakým vášnivým zájmem."
— Pierre Teilhard de Chardin

Geologie - Klasická archeologie

V dnešní době prakticky žádný vědní obor neexistuje zcela osamoceně bez návaznosti na obory jiné. Interdisciplinární přístup je nutný nejen pro rozvoj, ale i širší uplatnění každé vědní specializace. Překryv samostatně existujících vědních disciplín vzniká spoluprací specialistů. A pokud jsou vzájemné vlivy intenzivní a dlouhodobé, může vzniknout svébytné interdisciplinární zaměření se specialisty, jejichž cena není v hloubce vědomostí o jednotlivých dílčích oborech, ale v hloubce znalostí a dovedností jejich kombinace.

Co se naučím

Motivace

Geologie se uplatňuje v mnoha dalších vědních disciplínách, pro jejichž úspěšný rozvoj jsou vítaní odborníci se širokým geologickým základem a detailní znalostí určité vědecké metody. Proto byl vytvořen studijní obor, který umožní praktický překryv geologie s jinými obory. Pokud jej budete studovat, stanete se mezioborovými specialisty se širokým znalostním základem. A jestliže budete úspěšní, můžete stát i u základů nových oborů!

I v odborné veřejnosti je zakořeněn mýtus, že kombinovat přírodní i humanitní obory lze jen obtížně a v omezené míře. Proto je spolupráce obou směrů spíše řídkým jevem. Spolupráce geologů a archeologů je však příkladem, který už léta dokládá, že mezi obory, stoji-li nějaká bariéra, pak do jisté míry umělá. I v současnosti spolupracuje s archeology řada odborníků s geologickým vzděláním. Využitím metod geofyziky lze vyhledávat předměty či lokalizovat zaniklé stavby, paleontologové pomáhají pomocí spekter pylů identifikovat jaká byla v okolí lidských sídel vegetace, co se zde pěstovalo a jaké panovalo klima, geologové určují původ hornin, které člověk používal ke stavbám nebo k výrobě různých předmětů. Proto vznikla (nijak nová) myšlenka propojit studium geologie a archeologie. K tomu bylo využito dvouoborového studia na obou stranách a byla uzavřena smlouva o této atraktivní kombinaci na Univerzitě Karlově. Jako první krok je geologie propojena s klasickou archeologií, která bude studenty směrovat nejen na otázky řešené v České republice, ale i do oblasti Středomoří. Tento obor je příležitostí pro přírodovědce se zájmem o historii a archeology se zájmem o přírodovědné obory.

Náplň studia

Studium „dva v jednom“ poskytuje moderní interdisciplinární překryv. Složka dvouoborové Geologie vám pomůže získat široký geovědní základ. Budete si moci vybrat ze základního a aplikovaného směru studia. V základním směru se zaměříte na hlavní charakteristiky horninového prostředí a procesy jeho formování a přeměn. V aplikovaném směru získáte znalosti především o fyzikálně-chemických charakteristikách horninového prostředí a metodách jejich měření. Důležitou součástí studia jsou praktické kurzy.

Tříleté bakalářské studium Geologie – Klasická archeologie je rovnoměrně rozděleno mezi Přírodovědeckou a Filozofickou fakultu. Všeobecný základ oborů soustředěný do nižších ročníků je ve třetím vystřídán zcela volným studijním plánem, který umožní vybrat si základní specializaci a zaměřit se vybraným směrem tak, aby studium bylo ukončeno kvalitní bakalářskou prací.

Kde se
uplatním

Spektrum možností, jak se uplatnit po absolvování dvouoborové Geologie budete mít široké. V kombinaci s druhým oborem budete připraveni odborně se uplatnit ve výzkumu i praxi, budete schopni využívat široké spektrum informací geologických oborů při terénních i laboratorních pracích. Můžete zamířit do geologických firem či takových, které mají geologii jako součást činnosti. Váš rozhled vám může umožnit stát se koordinátory projektů s geologickou problematikou jako hlavní či doplňkovou součástí, uplatnit se v geovědní administrativě a managementu; geoinformatice (práce s geologickými daty), ochraně horninového prostředí, i např. v propagaci a popularizaci.

V kombinaci s klasickou archeologií můžete zamířit např. do firem, státních institucí či muzeí, jak již bylo naznačeno. Navíc však můžete vstoupit do rozsáhlých archeologických výzkumů. Akcentovaná všestrannost se uplatní v organizacích zaměřených na záchranné výzkumy, na speciální geologickou nebo archeologickou posudkovou činnost či ochranu nejen horninového prostředí, ale i památek. Můžete se kupříkladu ucházet o práci v širším spektru turistických a vzdělávacích center.

"Tvrdost geologova kladívka vždy převyšuje tvrdost jeho palce."

— lidová slovesnost

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Předpokládá se, že většina absolventů bude mít zájem pokračovat v magisterském studiu jednoho ze studijních směrů, tedy v programu Geologie na Přírodovědecké fakultě nebo v archeologických oborech na Filozofické fakultě.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

85,7 %
úspěšnost přijetí
v roce 2018/2019
4
zapsaných
v roce 2018/2019
2017
rok otevření oboru
476
rok zániku
Západořímské říše

Studijní zázemí

Výuka probíhá standardním způsobem: během semestru formou přednášek a cvičení či laboratorních praktik. Důležitou součástí výuky oboru je též praktická část, realizovaná formou terénních kursů, cvičení a oborově zaměřených exkurzí (např. mineralogie, petrografie, životní prostředí).

Chci jít na tento program/obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením

Aplikace pro uchazeče

Aplikace pro uchazeče Studuj Přírodovědu na Karlovce tě provede Dnem otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, pomůže Ti zorientovat se v přijímacím řízení a dovede tě úspěšně až k začátku studia na naší fakultě.

Stahuj aplikaci na:

Google Play   App Store
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace