Obor

Sociální geografie a geoinformatika

"Když není možný návrat, je nutné jít vpřed."
— Marco Polo

Sociální geografie a geoinformatika

Bakalářský obor Sociální geografie a geoinformatika umožňuje již od počátku studia hlubší specializaci na problematiku geografické interpretace sociálních, ekonomických a ekologických procesů za pomoci sofistikovaných nástrojů geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ). Studijní plán je koncipován tak, aby formou povinně-volitelných a volitelných předmětů umožňoval posluchačům další specializaci na problematiku, která je hlouběji zajímá.

Co se naučím

Zvládnete základy vědecké práce, naučíte se kriticky pracovat s odbornou literaturou, statistickými daty a mapovými podklady. Ovládnete základní metody sběru a analýzy dat, například statistický popis, testování hypotéz, kvalitativní a kvantitativní analýzu. Při práci s mapou a aplikacemi GIS a při analýze hromadných i individuálních prostorových dat získáte potřebné dovednosti, které vám umožní zpracovávat různé typy odborných studií zaměřených na hodnocení socioekonomických aktivit v krajině.

Kde se
uplatním

Naleznete uplatnění jako specialisté v orgánech veřejné správy na lokální, regionální i celostátní úrovni a v podnikatelské sféře. Budete mít dobré předpoklady pro práci v oblasti regionálního rozvoje, územního plánování, cestovního ruchu, životního prostředí nebo správy GIS. Další kariérní možnosti skýtá široké spektrum výzkumných ústavů.

"Naše místo je tam, kde jsme se narodili. A pokud je tam něco šejdrem, pak se musíme pokusit, aby to bylo narovnané."

— Miroslav Zikmund

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Ve studiu můžete pokračovat v navazujících magisterských studijních programech geografické sekce. S ohledem na specializaci na sociální geografii jde především o obory sociální geografie a regionální rozvoj, regionální a politická geografie a globální migrační a rozvojová studia. Možné je pokračovat ve studiu učitelství geografie pro SŠ či Kartografie a geoinformatiky.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád a úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

86,2 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
11
zapsaných
v roce 2017/2018
34,2 %
Čechů bez vyznání
9 568 km
délka železničních tratí v Česku

Studijní zázemí

Studenti mají k dispozici elektronický přístup k nejvýznamnějším světovým geografickým periodikům a široké spektrum služeb (meziknihovní výpůjční služba, nákup zahraniční literatury, rešeršní služby aj.). Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku GIS a statistiky, volně přístupná je pět dní v týdnu také počítačová studovna. Geografická sekce od roku 2012 disponuje i učebnami, které jsou vybaveny interaktivní tabulí a umožňují kvalitnější přípravu absolventů v oborech zaměřených na vzdělávání. Jednotlivá pracoviště Geografické sekce (resp. výzkumné týmy a laboratoře) disponují specializovanou technikou, která se využívá nejen k výzkumné činnosti, ale i v praktické výuce (cvičení, terénní cvičení), stejně tak i při zpracování bakalářských prací studentů.

Úspěchy oboru

Tento obor absolvovala řada lidí, kteří se úspěšně uplatnili ve státní správě i podnikatelské sféře.

"S rozpoznáváním totožností lidských identit je někdy problém. Před 30 lety jsem se na svatbě znova představil vlastní tchýni, protože se zrovna jinak oblíkla a učesala."

— Zdeněk Kratochvíl, přednáška z dějin filosofie

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením