Obor

Fyzická geografie a geoinformatika

"Everywhere's been where it is ever since it was first put there. It's called geography."
— Terry Pratchett

Fyzická geografie a geoinformatika

Studium bakalářského studijního oboru Fyzická geografie a geoinformatika se specializuje na přírodní procesy a jevy a moderní geoinformační technologie, zejména geografické informační systémy (GIS) a dálkový průzkum Země (DPZ). Vedle základních poznatků jednotlivých fyzickogeografických disciplín, ekologie, krajinné ekologie a životního prostředí je při studiu kladen větší důraz na matematiku, fyzikální základy, statistiku, geostatistiku, na metody a technologie GIS a DPZ, na práci s databázovými systémy, na vizualizaci prostorových dat a tvorbu map.

Co se naučím

Seznámíte se se základními metodami jednotlivých fyzickogeografických disciplín včetně terénního a laboratorního výzkumu. Ovládnete využívání GIS a DPZ, statistických a geostatistických metod a vytváření kvalitních kartografických výstupů. Naučíte se aplikovat moderní geoinformatické postupy při studiu přírodní sféry a porozumíte problematice modelování fyzickogeografických procesů.

Kde se
uplatním

Bakalářský studijní obor fyzická geografie a geoinformatika vás připraví na praktickou i výzkumnou činnost v širokém spektru specializací vědních oborů fyzická geografie, krajinná ekologie, životní prostředí, kartografie a geoinformatika. Uplatnění můžete nalézt jako specialisté s vyšším odborným vzděláním v orgánech ochrany přírody (CHKO, NP, MŽP ČR), v kolektivech výzkumných a rezortních ústavů (ČHMÚ, VÚV, VÚMOP, ČÚZK), v úřadech veřejné správy a též v podnikatelské sféře. Zapojení do výzkumných projektů během vašeho studia vám umožní nejen kvalitní výuku, ale i pozdější širší uplatnění včetně zapojení do mezinárodních struktur.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to dopředu."

— David Livingstone

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Bakalářské studium vytvoří kvalitní teoretický i praktický základ pro studium navazujících magisterských programů na Přírodovědecké fakultě UK, zejména pro studijní obory Fyzická geografie a geoekologie a Kartografie a geoinformatika.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád a úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

88,9 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
13
zapsaných
v roce 2017/2018
78 866 km²
rozloha České republiky
5
počet vysílacích frekvencí v systému GPS

Studijní zázemí

Laboratorní zázemí zajišťuje plnou podporu studia a výzkumu a studentům umožňuje ověření nabytých znalostí a dovedností přímo v praxi.
Ve specializovaných laboratořích lze zpracovávat naměřená data a vzorky odebrané v terénu. Jedná se např. o fyzikální a chemické vlastnosti sedimentů, půd a organického materiálu, jež jsou určovány s využitím laserové granulometrie, elektronových mikroskopovacích technik či dendrochronologickými postupy.
Konečné zpracování laboratorních výstupů i v terénu naměřených geofyzikálních, polohových, obrazových, hydrologických a klimatologických dat umožňují analytické počítačové programy, databázové, informační a programovací systémy.
Geoinformatika nabízí laboratoř pro zpracování hyperspektrálních dat umožňující získávání nejen kvalitativních, ale i kvantitativních informací o sledovaných jevech.

Úspěchy oboru

Tento obor je poměrně mladý, první absolventi dostali bakalářský titul po ukončení akademického roku 2014/15. Nicméně již v průběhu studia se někteří z nich zapojili do výzkumů řešených na geografických katedrách. Ze zahraničních projektů se např. jedná o zapojení do výzkumů v pohoří Cordillera Blanca v Peru (kvantifikace ústupu zalednění a charakteristiky následných geomorfologických procesů s využitím DPZ); dalším tématem je frekvence výskytu svahových deformací v Alpách řešená v souvislosti se změnami klimatu. V rámci domácího projektu participují studenti na řešení hydropedologických charakteristik v povodí Blanice.

"Našli jsme bod Gé a teď jsem na Há."

— Lucie Diblíková, při zjišťování tloušťky sněhu na Králickém Sněžníku během kurzu zimní ekologie

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením