Obor

Demografie se sociologií

"Hlavní příčinou rozvodů je manželství."
— Albert Einstein

Demografie se sociologií

Studium demografie společně se sociologií nabízí studentům možnost hlouběji proniknout do demografické problematiky. Během bakalářského studia Demografie se sociologií získáte celou řadu poznatků ze základů demografie, demografické analýzy, populačního vývoje Česka i světa či populačních prognóz, ale také se naučíte metody a techniky sociologického výzkumu, statistickou analýzu dat, a získáte poznatky týkající se sociologie životního stylu či sociologie organizace a řízení.

Studium demografie probíhá na PřF UK, studium sociologie na FF UK.

Co se naučím

Při studiu bakalářského oboru demografie se sociologií se seznámíte se základními poznatky a metodami demografie a sociologie. Demografická a sociologická průprava klade důraz na schopnosti absolventa získávat a vyhodnocovat empirická data z výběrových šetření – díky tomu se naučíte pracovat s odbornou literaturou a statistickými daty. Zvládnete práci se statistickými nástroji na PC (software ArcGIS, SPSS) a naučíte se pořizovat a zpracovávat data za použití metod základní i pokročilé statistické analýzy.

Kde se
uplatním

Pokud nebudete pokračovat v navazujícím magisterském studiu, můžete se uplatnit jako specialista s vysokoškolským odborným vzděláním v orgánech státní správy, statistické služby, v úřadech veřejné správy na úrovni lokální, regionální i celostátní. Budete kvalifikováni také pro činnosti řídicí nebo poradenské sféry včetně podnikatelské. Uplatnění můžete najít také v široce pojatém sociálním, ekonomickém a zdravotnickém výzkumu, v personální a administrativní oblasti velkých podniků nebo v činnosti společenských a výchovně-vzdělávacích organizací.

"Možná že člověk ani tolik nepotřebuje, aby ho někdo miloval, ale aby mu rozuměl."

— George Orwell

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Bakalářské studium demografie se sociologií je předpokladem pro pokračování v navazujícím magisterském studiu demografie, sociologie a dalších příbuzných oborů.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům ústředních (celostátních) kol některých olympiád a úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

80,8 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
12
zapsaných
v roce 2017/2018
6,2 %
míra nezaměstnanosti v Česku za 8/2015
1984
nejznámější Orwellův román

Studijní zázemí

Výuka probíhá v učebnách na Přírodovědecké fakultě a Filozofické fakultě UK. Informační zabezpečení je zajištěno studijní literaturou deponovanou na PřF a FF UK v Praze. Knihovny rovněž disponují živým knihovním fondem, který umožňuje volný přístup uživatelů a elektronické půjčování studijního materiálu. Kromě toho jsou pro potřeby výuky dostupné on-line elektronické verze knih, encyklopedií, databází a odborných časopisů. Prostřednictvím výpočetní techniky mají studenti přístup k dalším informačním zdrojům, např. k databázím významných statistických, demografických a sociologických pracovišť v Česku i v zahraničí. Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku ArcGIS, SAS, SPSS. Volně přístupná je také počítačová studovna. Přístup k internetu je v celé budově fakulty PřF UK formou bezdrátového připojení.

Úspěchy oboru

Šárka Daňková je absolventkou bakalářského studia demografie se sociologií a navazujícího magisterského studia demografie. Získala cenu rektora za diplomovou práci Psychologické, sociologické a demografické aspekty sebevražednosti v mezinárodním srovnání. Pracuje v Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), kde se podílí na mezinárodních projektech.

"Tolik diktafonů tady, to si dnes připadám jako vítěz voleb."

— Martin Kalous, přednáška z fyziologie buňky

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením