Obor

Demografie se sociální geografií

"Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal."
— Karel Čapek

Demografie se sociální geografií

Studium tohoto oboru umožňuje získat ucelený pohled na řadu demografických problematik a jejich geografických, sociálních a dalších kontextů v národní i mezinárodní perspektivě. Ve spojitosti s oborem sociální geografie se tak nabízí studentům možnost lépe proniknout do problematiky regionálních analýz a prognóz, regionalizace socio-demografického chování obyvatelstva, problematiky migrací, urbanizace aj.

Co se naučím

Při studiu tohoto oboru se seznámíte se základy a metodami demografie a sociální geografie a naučíte se aplikovat principy demografické analýzy, jejichž znalost vám umožní analyzovat a hodnotit populační vývoj a demografické struktury. Navíc další interdisciplinárně zaměřené předměty včetně softwarových aplikací vám umožní efektivně zpracovávat analýzy populačního vývoje a jeho faktorů v širším geografickém, sociálním a ekonomickém kontextu včetně biologických aspektů.

Kde se
uplatním

Po absolvování tohoto oboru se dobře uplatníte jako specialisté s vyšším odborným vzděláním v orgánech státní správy, statistické služby, v úřadech veřejné správy na úrovni lokální, regionální i celostátní, v personální a administrativní oblasti velkých podniků a v podnikatelské sféře. Můžete rovněž najít uplatnění na vědecko-výzkumných pracovištích základního i aplikovaného výzkumu v kolektivech zaměřených na širší pojetí geografické, sociální, ekonomické a zdravotnické problematiky.

"O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak."

— Jan Werich

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Po absolvování bakalářského studia demografie se sociální geografií budete mít dobré předpoklady ke studiu v navazujícím magisterském studiu v oborech demografie nebo geografie, eventuálně i dalších příbuzných oborů.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům ústředních (celostátních) kol některých olympiád a úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

93,7 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
38
zapsaných
v roce 2017/2018
10538275
počet obyvatel Česka k 1.1.2015
193
počet členských států OSN

Studijní zázemí

Výuka probíhá v učebnách na Přírodovědecké fakultě UK. Informační zabezpečení je zajištěno studijní literaturou deponovanou v Geografické knihovně PřF UK v Praze. Knihovna rovněž disponuje živým knihovním fondem, který umožňuje volný přístup uživatelů a elektronické půjčování studijního materiálu. Kromě toho jsou pro potřeby výuky dostupné on-line elektronické verze knih, encyklopedií, databází a odborných časopisů. Prostřednictvím výpočetní techniky mají studenti přístup k dalším informačním zdrojům, např. k databázím významných statistických, demografických a sociologických pracovišť v Česku i v zahraničí. Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku ArcGIS, SAS, SPSS. Volně přístupná je také počítačová studovna. Přístup k internetu je v celé budově fakulty formou bezdrátového připojení.

Úspěchy oboru

Tomáš Sobotka je absolventem bakalářského studia demografie se sociální geografií a navazujícího magisterského studia demografie. V současné době je významným výzkumným pracovníkem Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences.

"Vzdělání vede k myšlení, to člověka zpomaluje a zbrzďuje produktivitu práce. To, o co je na trhu práce zájem, jsou cvičení šimpanzi, kteří neztratili naději, že budou mistry světa."

— Ivan Horáček, přednáška z archaického myšlení

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením