Obor

Demografie s ekonomií

"Lidstvo se dělí na dvě skupiny: Jedna jde první a něco vykoná, druhá jde za ní a kritizuje."
— Lucius Annaeus Seneca

Demografie s ekonomií

Bakalářské studium demografie s ekonomií umožňuje získat ucelený pohled na demografickou problematiku a její ekonomické, sociální, geografické a další kontexty v národní i mezinárodní perspektivě. Ve spojitosti s oborem ekonomie získáte možnost lépe proniknout do sféry aplikované demografie, makroekonomie, ekonometrie či veřejných financí. Mimo jiné se seznámíte s užitím matematických a statistických metod i základů kartografie a GIS.

Studium demografie probíhá na PřF UK, studium ekonomie na FSV UK.

Co se naučím

Jako absolventi bakalářského studia demografie s ekonomií budete seznámeni v demografické části se základními metodami demografie zaměřenými na principy demografické analýzy, přičemž specifická pozornost je zaměřena na komponenty populačního vývoje a na struktury v Česku a dalších zemích. Část studijního plánu věnovaná ekonomii je orientována na teoretické ekonomické disciplíny, dále na ekonometrii a hospodářskou politiku. Nejprve vám bude poskytnuta pokročilejší matematická průprava.

Kde se
uplatním

Stanete se odborníky, kteří mají dostatečně široké demografické a ekonomické vzdělání včetně příslušných souvislostí. Budete schopni pracovat jak v týmu, tak řešit analytické i teoretické problémy samostatně. Při studiu je rovněž kladen důraz na jazykové vybavení (výuka některých předmětů probíhá v anglickém jazyce). Můžete se uplatnit v kolektivech široce pojatého sociálního, ekonomického a zdravotnického výzkumu a v praxi pak ve státní správě, statistické službě a v personální a administrativní oblasti velkých podniků.

There's no such thing as a free lunch.

— Milton Friedman

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Budete mít dobré předpoklady ke studiu v navazujícím magisterském studiu v oborech demografie, ekonomie a eventuálně i dalších příbuzných oborů.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům ústředních (celostátních) kol některých olympiád a úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

87,5 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
2
zapsaných
v roce 2017/2018
26 287 Kč
průměrná mzda v Česku za 2Q2015
1969
rok prvního udělení Nobelovy ceny za ekonomii

Studijní zázemí

Výuka probíhá v učebnách na Přírodovědecké fakultě a Fakultě sociálních věd UK. Informační zabezpečení je zajištěno studijní literaturou deponovanou na PřF a FSV UK v Praze. Knihovny rovněž disponují živým knihovním fondem, který umožňuje volný přístup uživatelů a elektronické půjčování studijního materiálu. Kromě toho jsou pro potřeby výuky dostupné on-line elektronické verze knih, encyklopedií, databází a odborných časopisů. Prostřednictvím výpočetní techniky mají studenti přístup k dalším informačním zdrojům, např. k databázím významných statistických, demografických a sociologických pracovišť v Česku i v zahraničí. Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku ArcGIS, SAS, SPSS. Volně přístupná je také počítačová studovna. Přístup k internetu je v celé budově fakulty PřF UK formou bezdrátového připojení.

Úspěchy oboru

Vladimíra Kantorová absolvovala bakalářské studium demografie s ekonomií, navazující magisterské studium demografie a PhD z demografie na katedře demografie a geodemografie PřF UK. V současné době pracuje v Ekonomické a sociální divizi Spojených národů v New Yorku.

Kryštof Zeman absolvoval bakalářské studium demografie s ekonomií, navazující magisterské studium demografie a PhD demografie na katedře demografie a geodemografie PřF UK. V současné době pracuje ve Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences.

"Opravdu nechápu, jak tahle společnost může fungovat, když se tolik lidí zabývá jenom žvaněním. Třeba já."

— Anton Markoš, přednáška z evoluce života

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením