Bakalářský program

Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy. Vyplněnou přihlášku je třeba ve studijním informačním systému elektronicky odeslat a platbu provést nejpozději do 28. února 2023. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 830 Kč.

nejpozději do

28. února 2023

Přípravné kurzy

Fakulta každoročně pořádá cyklus přednášek Pokroky v biologii (cílem tohoto kurzu je rozvinutí zájmu talentovaných studentů; kurz nemá přímou souvislost s požadavky přijímacího testu). Je možnost zkusit si přijímací zkoušku z biologie nanečisto či navštěvovat i přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z chemie, geografie a demografie.

K přípravě na přijímací zkoušky můžete využít modelové otázky z biologie, chemie, matematiky, geografie a demografie.

Pokroky v biologii

Kdy: od 22. ledna do 02. dubna 2022
Cena: účast je bezplatná

Více informací

Přijímací zkouška

Řádný termín přijímacích zkoušek je pro všechny bakalářské programy 8.–14. června 2023, náhradní termín je 20.–22. června 2023. Detaily jsou uvedeny na stránkách Studijního oddělení PřF UK.

Přijímací zkouška na studijní program Ochrana životního prostředí je ústní a ověřuje základní znalosti uchazečů v přírodních vědách a jejich motivaci věnovat se studiu životního prostředí. Navíc jsou zařazeny otázky zjišťující schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan na základě písemné žádosti – bližší viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Skladba příjímací zkoušky

Ústní pohovor

Přijímací zkouška je ústní a ověřuje základní znalosti uchazečů v přírodních vědách. Součástí zkoušky je i tzv. motivační pohovor, tj. diskuse s uchazečem o jeho zájmech v oboru Ochrana životního prostředí. 

Modelové otázky

Možnosti prominutí zkoušky

Od přijímací zkoušky může být upuštěno:

  • řešitelům celostátních a krajských kol olympiád
  • řešitelům celostátních a krajských kol SOČ
  • řešitelům vybraných seminářů a kurzů pořádaných PřF
  • úspěšným řešitelům národních srovnávacích zkoušek
  • dosažení stanoveného průměrného prospěchu ze stanovených předmětů na SŠ
  • úspěšným řešitelům mezinárodních zkoušek Advanced Placement
  • úspěšným řešitelům stanovených soutěží

Konkrétní informace, závazné termíny a kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky pro jednotlivé studijní programy naleznete zde.

Uchazeči se speciálními potřebami

Máte-li zdravotní znevýhodnění, můžete zažádat o modifikaci přijímacího řízení. Detaily viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Statistiky z roku 2022

71,2 %
úspěšnost přijetí
58
zapsaných

Zápis a úvodní soustředění

Studentem se stanete dnem zápisu, který se v řádném termínu uskuteční v rámci úvodního třídenního soustředění. Na tomto soustředění získáte informace o předpisech a organizaci studia a fungování elektronického Studentského informačního systému (tzv. SIS), setkáte se s garanty svých studijních programů, a seznámíte se se spolužáky z vašeho i ostatních programů.

PJJ-RaciVyber07-11-251.jpg

Máte dotaz?

Kompletní informace o přijímacím řízení naleznete na fakultních stránkách, s dotazy se obracejte na pracovníky Studijního oddělení emailem prihlaska@natur.cuni.cz nebo na telefonním čísle 221 951 155.

Tel:
221 951 155

E-mail:
prihlaska@natur.cuni.cz