Obor

Praktická geobiologie

"Množství přechodných článků, které existovaly na Zemi, by mělo být vskutku obrovské. Proč jich tedy není každá geologická formace a vrstva plná? Geologie nám nic takového neodhaluje a absence odstupňovaného řetězce přechodných forem je tak tou nejzřejmější a nejvážnější námitkou, jíž lze vznést proti mé teorii."
— Charles Darwin

Praktická geobiologie

Cesta k porozumění jemnému mechanizmu rovnováhy v dnešní přírodě vede přes pochopení dlouhodobých evolučních trendů života na Zemi. Sledovat několik stovek miliónů let vývoje života na Zemi často z nepatrných záznamů v hornině je napínavé dobrodružství. Zveme proto všechny zájemce o živou a neživou přírodu, aby se v rámci tohoto studijního oboru naučili základy této zajímavé práce. Podobný obor zatím není v nabídce žádné vysoké školy nejen v České republice, ale ani v okolním středoevropském prostoru.

Co se naučím

Bakalářský studijní obor Praktická geobiologie vám poskytne základní přehled ve vědách o živé i neživé přírodě tak, abyste dobře porozuměli procesům vývoje geobiosféry. Studijní plán je koncipován formou kreditního modulového studia – předměty si vyberete z pěti modulů: dvou odborných biologických, dvou odborných geologických a jednoho společného z aplikovaných předmětů.

Kde se
uplatním

Naučíte se provádět inventarizační průzkum lokalit, vytvářet odborně-populární regionální a přehledové studie z geologie a biologie i technickou dokumentaci. Díky tomu naleznete uplatnění v muzeích, v nevládních organizacích a v soukromém sektoru v oblasti ekoturistiky a firem řešících specializovanou environmentální problematiku.

"Somewhere, something incredible is waiting to be known."

— Carl Sagan

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Po absolvování tohoto oboru můžete pokračovat ve studiu v navazujícím oboru Geobiologie se zaměřeními evoluce fosilních ekosystémů, paleobiologické aspekty evoluce organizmů, tafonomie, historická biogeografie, kvartérní paleoekologie a geomikrobiologie. Můžete také pokračovat ve studiu i v ostatních vybraných oborech geologických a biologických nebo oboru Ekologie a ochrana prostředí.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům ústředních (celostátních) kol některých olympiád a úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

81,8 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
3
zapsaných
v roce 2017/2018
2
počet plesiosauřích koster nalezených na Antarktidě
1883
rok úmrtí Joachima Barranda

Studijní zázemí

Na geologické sekci fakulty jsou studentům k dispozici moderně vybavené laboratoře, pro potřeby oboru zvláště mikroskopické a geochemické, i sbírkový materiál Chlupáčova muzea historie Země. Na biologické sekci se při praktických kurzech využívá laboratorní zázemí (mikroskopické, molekulárně biologické), vybavení pro terénní výuku, zoologické i botanické sbírky, a jsou k dispozici i expozice Hrdličkova muzea člověka a Botanická zahrada. Významná část praktické výuky probíhá mimo fakultu formou exkurzí a terénních cvičení.

Úspěchy oboru

Vzhledem k tomu, že se jedná o mladý obor, tak jsou „nejstarší“ absolventi studenty doktorského studia, ve kterém pokračuje asi třetina našich dosavadních absolventů. Studenti jsou významným přínosem do celé řady vědeckých týmů na naší fakultě, kde uplatňují své geologické i biologické vědomosti (např. pro výzkum klimatického vývoje v čtvrtohorách, vývoj fosilního hmyzu, apod.)

Další absolventi úspěšně popularizují přírodní vědy, jako např. Karel Cettl nebo Štěpán Pícha.

"Nakonec kdyby vyklíčily všechny výtrusy z pýchavky, tak je ve druhé generaci veškerý organický uhlík na zemi vázaný v pýchavkách."

— Stanislav Komárek, přednáška z vědeckých paradigmat

Zkušenosti studentů

Studium Praktické geobiologie mi přináší především pokoru k přírodě. Každý den se můžu dívat do historie Země, dotýkat se stamilióny let starých organismů a porovnávat je s dnešními rostlinami a živočichy. Díky tomu si uvědomuji, jak krátkodobý, ale zároveň fatální význam má člověk pro naši planetu.

— Jana Zývalová

Na oboru Praktická geobiologie je báječné, že spojuje různá zaměření. Pro studenty, kteří si nejsou jisti, jestli je víc zajímá živá nebo neživá příroda tento obor vřele doporučuji. Zjistí, jak se vzájemně propojují geologické procesy s biologickými, a že bez sebe nemůžou plnohodnotně existovat. Díky velkému výběru terénních exkurzí se vám vše krásně spojí v praxi.

— Marta Koudelová

Velká výhoda oboru praktické geobiologie je široká škála možností vyplývající ze spojení určité části biologického zaměření s geologickým. Studenti si mohou sami vybírat předměty z modulů dle své volby a již v průběhu druhého ročníku se tak mohou specializovat na konkrétní oblast svého zájmu.

— Aneta Hušková

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením