Obor

Demografie s ekonomií

"Lidstvo se dělí na dvě skupiny: Jedna jde první a něco vykoná, druhá jde za ní a kritizuje."
— Lucius Annaeus Seneca

Demografie s ekonomií

Bakalářské studium demografie s ekonomií umožňuje získat ucelený pohled na demografickou problematiku a její ekonomické, sociální, geografické a další kontexty v národní i mezinárodní perspektivě. Ve spojitosti s oborem ekonomie získáte možnost lépe proniknout do sféry aplikované demografie, makroekonomie, ekonometrie či veřejných financí. Mimo jiné se seznámíte s užitím matematických a statistických metod i základů kartografie a GIS.

Studium demografie probíhá na PřF UK, studium ekonomie na FSV UK.

Co se naučím

Jako absolventi bakalářského studia demografie s ekonomií budete seznámeni v demografické části se základními metodami demografie zaměřenými na principy demografické analýzy, přičemž specifická pozornost je zaměřena na komponenty populačního vývoje a na struktury v Česku a dalších zemích. Část studijního plánu věnovaná ekonomii je orientována na teoretické ekonomické disciplíny, dále na ekonometrii a hospodářskou politiku. Nejprve vám bude poskytnuta pokročilejší matematická průprava.

Kde se
uplatním

Stanete se odborníky, kteří mají dostatečně široké demografické a ekonomické vzdělání včetně příslušných souvislostí. Budete schopni pracovat jak v týmu, tak řešit analytické i teoretické problémy samostatně. Při studiu je rovněž kladen důraz na jazykové vybavení (výuka některých předmětů probíhá v anglickém jazyce). Můžete se uplatnit v kolektivech široce pojatého sociálního, ekonomického a zdravotnického výzkumu a v praxi pak ve státní správě, statistické službě a v personální a administrativní oblasti velkých podniků.

There's no such thing as a free lunch.

— Milton Friedman

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Budete mít dobré předpoklady ke studiu v navazujícím magisterském studiu v oborech demografie, ekonomie a eventuálně i dalších příbuzných oborů.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům ústředních (celostátních) kol některých olympiád a úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

87,5 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
2
zapsaných
v roce 2017/2018
26 287 Kč
průměrná mzda v Česku za 2Q2015
1969
rok prvního udělení Nobelovy ceny za ekonomii

Studijní zázemí

Výuka probíhá v učebnách na Přírodovědecké fakultě a Fakultě sociálních věd UK. Informační zabezpečení je zajištěno studijní literaturou deponovanou na PřF a FSV UK v Praze. Knihovny rovněž disponují živým knihovním fondem, který umožňuje volný přístup uživatelů a elektronické půjčování studijního materiálu. Kromě toho jsou pro potřeby výuky dostupné on-line elektronické verze knih, encyklopedií, databází a odborných časopisů. Prostřednictvím výpočetní techniky mají studenti přístup k dalším informačním zdrojům, např. k databázím významných statistických, demografických a sociologických pracovišť v Česku i v zahraničí. Geografická sekce disponuje počítačovými laboratořemi zaměřenými primárně na výuku ArcGIS, SAS, SPSS. Volně přístupná je také počítačová studovna. Přístup k internetu je v celé budově fakulty PřF UK formou bezdrátového připojení.

Úspěchy oboru

Vladimíra Kantorová absolvovala bakalářské studium demografie s ekonomií, navazující magisterské studium demografie a PhD z demografie na katedře demografie a geodemografie PřF UK. V současné době pracuje v Ekonomické a sociální divizi Spojených národů v New Yorku.

Kryštof Zeman absolvoval bakalářské studium demografie s ekonomií, navazující magisterské studium demografie a PhD demografie na katedře demografie a geodemografie PřF UK. V současné době pracuje ve Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences.

RNDr. Martin Kolouch

Absolvent tohoto oboru. Nyní zastává funkci Business systems IT Director ve spol. HOPI Holding.

"Opravdu nechápu, jak tahle společnost může fungovat, když se tolik lidí zabývá jenom žvaněním. Třeba já."

— Anton Markoš, přednáška z evoluce života

Zkušenosti studentů

I přes náročnost studia oceňuji, že mi obor poskytl dostatečný teoretický základ a připravil na mnohé problémy, se kterými se člověk setkává v praxi či budoucí povolání.

— Eva Merglová

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením