Obor

Biochemie

"Největší tragédie vědy je, že ošklivá fakta zabíjejí krásné hypotézy."
— Thomas Henry Huxley

Biochemie

Bakalářský obor Biochemie vás připraví jak na praxi (biochemik pracující v biochemických, biomedicínských i chemických laboratořích), tak i především na dvouleté navazující magisterské studium Biochemie nebo příbuzného oboru, kde se již budete moci specializovat na vybranou oblast biochemie. Výběrem z bohaté nabídky specializovaných volitelných přednášek si můžete sestavit studijní plán na míru svému zájmu i tématu bakalářské práce.

Co se naučím

Kromě znalostí z biochemie získáte teoretické znalosti a praktické zkušenosti i z ostatních chemických oborů (anorganické, analytické, fyzikální, organické, jaderné i makromolekulární chemie) a z některých oborů biologických (buněčná biologie, fyziologie, imunologie, genetika). Získáte i teoretické základy biomedicínských oborů.

Kde se
uplatním

Naleznete uplatnění ve výzkumných laboratořích nejrůznějších vědeckých ústavů a vysokých škol. Vedle toho budete moci působit i v klinických laboratořích lékařských zařízení, v různých farmaceutických institucích i na pracovištích ochrany životního prostředí.

"Lék nebo droga je taková substance, která po injekci do králíka vyvolá vědeckou publikaci."

— Albert Szent-Györgyi

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Získáte dobrý základ pro navazující magisterské studium Biochemie, ale budete moci navázat i studiem ostatních chemických nebo příbuzných biologických oborů.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům krajských a ústředních (celostátních) kol některých olympiád, úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech a řešitelům korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

66,8 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
46
zapsaných
v roce 2017/2018
–196 °C
teplota ve
skladovacích boxech
162
počet kroků do menzy

Studijní zázemí

Výuka tohoto oboru, obdobně jako dalších chemických oborů, probíhá formou přednášek a laboratorních cvičení. Ta studenti absolvují v nedávné době zrekonstruovaných a moderně vybavených laboratořích Chemického ústavu fakulty, jejichž standard odpovídá světovým univerzitním pracovištím s chemickým zaměřením, včetně např. laboratoře jaderné magnetické rezonance či pracoviště rentgenostrukturní analýzy. Kromě poslucháren, seminárních místností a laboratoří se v budově Chemického ústavu nachází také studentský klub Chladič a bistro pro rychlé občerstvení.

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy katedry biochemie

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření katedry biochemie je uveden na fakultních webových stránkách.

Úspěchy oboru

Řada absolventů se prosadila ve vědě, veřejné správě i v soukromém sektoru. Mezi absolveny Biochemie na Přírodovědecké fakultě UK tak patří např. dva z nedávných předsedů Akademie věd České republiky, prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., a prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c. Absolventem oboru Biochemie je i současný ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

bývalá předsedkyně AV ČR

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR

"Virus je špatná zpráva zabalená v bílkovině."

— Jan Konvalinka, přednáška z biochemických základů biomedicíny

Zkušenosti studentů

Studium na katedře biochemie považuji za velice přínosné, protože se tu klade důraz na pochopení chemické podstaty dějů odehrávajících se v organismu. Přednášky a cvičení vedou zkušení badatelé, kteří navíc umí dobře látku vysvětlit (což je důležitá kombinace, ale na jiných školách nebývá pravidlem). Všichni členové katedry se snaží trpělivě vychovat kvalitní vědecké osobnosti, pro které není problém najít místo jak ve vědecké sféře u nás i v zahraničí, tak v biotechnologických a chemických firmách. Sice to není jako v Kriminálce Las Vegas, ale i tak je to ohromně zajímavý obor.

— František Bárta

Největší přínos bakalářského studia vidím v tom, že jsem se naučila zvládat zdánlivě neřešitelné situace. Naučila jsem se brát zkoušky jako výzvu a ne jako nutné zlo. Přínosem je také spolupráce školy s laboratořemi Akademie věd ČR, jelikož právě práce ve špičkových laboratořích nám poskytla cenné zkušenosti.

— Michaela Dvořáková

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením