Obor

Ekologická a evoluční biologie

"The love for all living creatures is the most noble attribute of man."
— Charles Darwin

Ekologická a evoluční biologie

Tříletý bakalářský studijní obor Ekologická a evoluční biologie je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti ekologie a biodiverzity. Obor se věnuje dynamicky se rozvíjejícím směrům současné biologie, například populační biologii, ekologii společenstev či krajinné ekologii. Cílem tohoto oboru je připravit studenty zejména pro navazující magisterské studium v příbuzných biologických a ekologických oborech.

Co se naučím

V rámci bakalářského studia získáte komplexní vzdělání v biodiverzitě organizmů a ekologii jejich populací a společenstev, včetně rozšířených základů souvisejících pomocných disciplín (věd o Zemi a životním prostředí, biostatistiky, laboratorních technik, apod.). Důraz je kladen na znalosti a praxi terénního biologa se schopností využití poznatků na úrovni ekosystémů a krajiny.

Kde se
uplatním

Absolváním tohoto studijního oboru se stanete odborníkem schopným provádět standardní terénní i teoretické ekologické analýzy populací a společenstev, a kvantitativní interpretaci ekologických dat. Dobře se uplatníte na vědecko-výzkumných pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, v oblastech muzeologie, zoologických a botanických zahradách i v nevládním a soukromém sektoru, zabývajícím se např. problematikou ekologické biologie a biodiverzity.

"Evolution could so easily be disproved if just a single fossil turned up in the wrong date order. Evolution has passed this test with flying colours."

— Richard Dawkins

Jaké mám možnosti navazujícího studia?

Budete mít dobré předpoklady pro navazující magisterské studium v ekologických a evolučních oborech studijního programu Biologie i v příbuzných oborech.

Možnosti prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška bude prominuta účastníkům ústředních (celostátních) kol některých olympiád a úspěšným účastníkům celostátní přehlídky SOČ ve vybraných oborech. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách studijního oddělení.

Obor v číslech

55,7 %
úspěšnost přijetí
v roce 2017/2018
24
zapsaných
v roce 2017/2018
5
počet bio zákusků
v bistru Živina
2,5 mil.
počet položek v Herbářové sbírce PřF UK

Studijní zázemí

Podobně jako u ostatních biologických oborů výuka v semestru zahrnuje přednášky, praktická cvičení a semináře. Oproti ostatním biologickým oborům probíhá ovšem výuka ekologické a evoluční biologie ve zvýšené míře také v terénu formou kurzů věnovaných biodiverzitě rostlin, živočichů i hub, a dále ekologii populací a společenstev. V rámci volitelných předmětů jsou vypisovány další, úžeji zaměřené terénní kurzy. 

Výzkumné týmy

Výzkumné týmy s biologickým zaměřením

Seznam vědeckých týmů a výzkumného zaměření jednotlivých kateder biologické sekce je uveden na fakultních webových stránkách.

"Když přinesou guláš a vy o něj budete kompetovat se svými spolužáky, můžete zaujmout dvě strategie - buď budete jíst co nejrychleji, nebo nejdřív sníte všechny spolužáky a pak na vás zbyde i guláš - tak to dělá třeba štika"

— Jindřich Duras, přednáška z ekologie

Zkušenosti studentů

Velmi se mi líbila terénní cvičení a exkurze, kde mi fundovaní a zapálení biologové ukázali, jak zajímavá a přínosná je přírodovědecká praxe přímo v ekosystémech. Velmi jsem také oceňovala variabilitu při tvorbě individuálního studijního plánu, která mi umožnila profilovat se přesně podle mých odborných zájmů. Na koncepci oboru oceňuji propojení studia ekologie a evoluce, protože poskytuje unikátní a užitečný způsob uvažování o živé přírodě.

— Kateřina Woodard

Výborný přístup vyučujících, technické vybavení na úrovni, množství praktických a terénních cvičení. Výborní spolužáci a parta lidí celkově, terénní cvičení.

— Roman Džamba

Evoluce mi vždy přišla jako nejzajímavější část biologie a zde na Přírodovědecké fakultě je nepřeberné množství přednášek, které o ní hovoří. Je velká šance se připojit k výzkumu, ať už jenom vyplněním dotazníku nebo i odběrem krve a to prakticky hned od začátku studia!

— Jakub Mráz

Hlavní výhodou tohoto oboru pro mě bylo jeho široké zaměření. Student zde není nucen absolvovat žádné povinné předměty, ale naopak má ve výběru předmětů svobodu, což je systém, který umožňuje postupné profilování. Velkým pozitivem je také vstřícnost a ochota naprosté většiny přednášejících.

— Kateřina Sýkorová

Chci jít na tento obor

Pokud se vám tento obor líbí a uspokojuje vaši touhu po poznání, pokračujte na Průvodce přijímacím řízením.

Průvodce přijímacím řízením