Obor

Učitelství geologie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství geologie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Navazující magisterský obor Učitelství geologie pro SŠ (jednooborový) je určen zejména k dokončení profilace studentů bakalářského studijního oboru Geologie se zaměřením na vzdělávání (jednooborového). Vedle rozšíření odborného geologického základu je jeho hlavním posláním vybavit posluchače praktickým aparátem pro výuku geologie. Studijní plán zahrnuje zejména předměty pedagogicko-psychologického bloku a oborových didaktik. Nedílnou součástí jsou pedagogické praxe na základní a střední škole a zpracování samostatného výzkumného projektu. Ve druhém ročníku je ponechán dostatečný prostor pro zpracování diplomové práce, která může být zaměřena didakticky, nebo zpracovávat odborné téma z geologie či druhého předmětu.

Kde se
uplatním

Absolvent je plně kvalifikovaný pro výuku geologické ho učiva v rámci předmětu Přírodopis na ZŠ a předmětu Geologie na SŠ se všeobecným zaměřením (gymnázia) a geologických věd na odborných školách (SOŠ a SOU). Má široké znalosti základů geologických disciplín i znalosti z oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie potřebné pro jeho profesní orientaci. Je také plně schopen působení ve střediscích mimoškolní výchovy, jako jsou centra ekologické výchovy, i v dalších institucích (správy NP a CHKO, sdružení pro ekologickou výchovu apod.). Vhodně se uplatní rovněž v oblasti pedagogického výzkumu, zejména v institucích zabývajících se přírodovědným vzděláním. Je také plně schopen pracovat v oblasti pedagogického výzkumu.

Chci jít na tento obor