Obor

Geologie

Geologie

Geologie se zabývá procesy v zemském nitru, vznikem a vývojem hornin a jejich interakcemi s dalšími sférami Země. Studenti jsou připravováni k odborné práci zaměřené na důkladné poznání horninového prostředí, jeho geologické stavby, a na interakce s atmosférou, hydrosférou a biosférou včetně procesů vedoucích k migraci látek v těchto prostředích. V rámci tohoto studijního oboru se studenti mohou profilovat v následujících diplomních zaměřeních: základní geologie, paleontologie, geochemie, geologie životního prostředí, mineralogie a krystalografie, ložisková geologie, petrologie a strukturní geologie. Jednotlivá pracoviště disponují moderním přístrojovým vybavením, které je průběžně inovováno a je k dispozici studentům v průběhu práce na diplomových projektech. Díky probíhající spolupráci s řadou významných výzkumných pracovišť v ČR i v zahraničí jsou tak studenti zapojeni do základního i aplikovaného výzkumu v oblasti geologických a environmentálních oborů.

Kde se
uplatním

Absolventi mají široké znalosti geologie, základní znalosti z inženýrské geologie, hydrogeologie, užité geofyziky. Absolvovali specializované přednášky z geologie, paleontologie, mineralogie, petrologie, geochemie a ložiskové geologie, které je opravňují dle zákona 62/1998 Sb. provádět geologické práce, základní a aplikovaný vědecký výzkum a vývoj v oblasti věd o Zemi. Jsou odborně připraveni analyzovat horninové prostředí, jeho stavbu, fyzikální a chemické parametry a studovat procesy interakcí a migrace látek mezi horninovým prostředím, atmosférou a hydrosférou. Absolventi najdou uplatnění jako geologové nebo odpovědní manažeři v soukromých firmách, ve státní správě a ve výzkumu.

Chci jít na tento obor