Obor

Učitelství geografie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Učitelství geografie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)

Cílem studia v oboru Učitelství geografie pro střední školy je umožnit studentům získat způsobilost vyučovat geografii (jako samostatný či integrovaný předmět) na středních školách včetně víceletých gymnázií. Vstup do dvouletého magisterského studia tohoto oboru vyžaduje absolvování bakalářského stupně studia na PřF UK (bakalářský program vzdělávání v geografii) nebo jiných fakultách podobného zaměření. Studium probíhá buď samostatně nebo v kombinaci s dalším oborem (např. biologií, matematikou, tělesnou výchovou apod.). Důležitou součástí výuky je pedagogická a didaktická příprava včetně šestitýdenní pedagogické praxe na střední škole.

Kde se
uplatním

Absolvent je připraven pro výkon učitelského povolání. Je kompetentní vzdělávat v oboru geografie, a to zejména na středních školách včetně víceletých gymnázií. Má osvojeny systematické znalosti z vědního oboru geografie a jejích dílčích disciplín i základní znalosti z didaktiky, pedagogiky a psychologie potřebné pro profesní uplatnění ve sféře geografického vzdělávání. Umí se samostatně a odpovědně rozhodovat, pracovat v týmu a koordinovat činnost týmu, srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů, samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti, samostatně navrhnout obsah a formu výuky a vytvářet plán výuky. Rozsáhlé znalosti o lokálních, regionálních a globálních problémech vztahu společnosti a přírody umožňují uplatnění absolventů i mimo školskou sféru, např. v orgánech místní a regionální správy a samosprávy či v dalších institucích zabývajících se problematikou územního rozvoje.

Chci jít na tento obor