Obor

Sociální geografie a regionální rozvoj

Sociální geografie a regionální rozvoj

Studijní obor sociální geografie a regionální rozvoj umožňuje hlubší specializaci v několika dílčích disciplínách. Jedná se o problematiku regionálního rozvoje a regionální politiky se zvláštním zaměřením na problematiku regionální politiky EU, problematiku výzkumu obyvatelstva a sídelní struktury (např. studium geografické mobility obyvatelstva, výzkum periferních území), studium procesů probíhajících uvnitř měst a metropolitních areálů (gentrifikace, suburbanizace apod.), dále studium vnitřní i mezinárodní migrace a o problematiku územního plánování. Ve všech těchto dílčích disciplínách byl posílen důraz na studium interakcí procesů na různých řádovostních úrovních, a to zejména v kontextu evropské integrace a globalizace. Standardní doba studia je dva roky. Na uvedený studijní obor navazuje postgraduální doktorské studium.

Kde se
uplatním

Absolventi jsou připraveni řešit komplexní problematiku v oblastech regionálního rozvoje, geodemografie, mezinárodní migrace, studia měst a metropolitních areálů, včetně problematiky územního plánování. Jsou jim vlastní principy vědecké práce, umí kriticky pracovat s odbornou literaturou, statistickými daty a mapovými podklady, jsou schopni pracovat samostatně i ve víceoborovém týmu. Nacházejí uplatnění v širokém spektru pozic v soukromém i veřejném sektoru. Ve veřejném sektoru se jedná o městské a krajské úřady a ministerstva, kde řeší problematiku regionálního a územního plánování, ochrany životního prostředí, problematiku evropské integrace atd. V privátní sféře nacházejí zaměstnání např. v regionálních rozvojových agenturách, firmách zaměřených na strategické plánování, realitních kancelářích, v poradenských firmách (výzkum trhu, územní lokalizace ekonomických aktivit). Mohou se také orientovat na vědeckovýzkumnou činnost zaměřenou např. na studium geografické organizace společnosti a interakce mezi společností a krajinnou sférou.

Chci jít na tento obor