Obor

Regionální a politická geografie

Regionální a politická geografie

Studijní obor regionální a politická geografie je zacílen na problematiku regionální diferenciace společnosti a jejího prostředí. Zvláštní důraz je kladen na význam různých politických systémů a jejich vlivů na geografickou diferenciaci společenských a environmentálních systémů. Závažným tématem studia je propojení vývojových tendencí na různých úrovních geografických rozborů (úrovně lokální, regionální, mezistátní, sub-kontinentální a sub-globální) v kontextu procesů evropské integrace a globalizace. Důraz je také kladen na problematiku vývoje geopolitických poměrů, otázky zahraničního a domácího cestovního ruchu či na proces evropské integrace jako součást globalizace. Standardní doba studia je dva roky. Na uvedený studijní obor navazuje postgraduální doktorské studium.

Kde se
uplatním

Absolvent je teoreticky i aplikačně připraven k hodnocení problematiky regionální diferenciace společnosti a jejího prostředí. Příprava zahrnuje otázky typu: určení územní diferenciace složek a vztahů společnosti a přírodního prostředí, rozbory dlouhodobých změn využívání krajiny, analýzy procesů globalizace, geopolitických a geoetnických problémů, politický a hospodářský vývoj států a jejich integrace do evropských a celosvětových vztahů, procesy a diferenciace cestovního ruchu a problematika druhého bydlení a rekreace, ekologické souvislosti hospodářského vývoje a jeho současné transformace, územní správa a samospráva a koncepce lokálního a regionálního rozvoje. Absolvent je schopen aplikovat soubor metod statistické analýzy, GIS, regionalizační metody, atd. V oblasti společenské praxe je hlavní možné uplatnění absolventů ve sféře regionálního a územního plánování i ochrany a tvorby životního prostředí, cestovního ruchu, mezinárodních vztahů, a to jak v úrovni výzkumné a projektové, tak v úrovni řídící (centrální, regionální i lokální instituce).

Chci jít na tento obor