Obor

Krajina a společnost

Krajina a společnost

Magisterský studijní program je založen na moderních poznatcích řady vědeckých oborů zabývajících se krajinou, jejími složkami, dynamikou a interakcemi. Představuje průnik oborů, umožňující prohloubit základy jak z přírodovědných (fyzická geografie a geoekologie, geologie, biologie), technických (kartografie, geoinformatika, dálkový průzkum Země – DPZ) tak i společenských oborů (sociální geografie, sociologie, historie, právo). Cílem je dosáhnout teoretické a praktické dovednosti pro získávání dat o krajině a jejích složkách, práci s nimi pomocí GIS, DPZ, leteckými snímky, modelováním. Pro další obohacení výukových aktivit budou využiti též zahraniční hosté, pravidelně působící na našich pracovištích. Výuka bude v některých předmětech koncipována tak, aby závěrečné hodnocení studenta bylo realizováno formou přípravy odborného vystoupení na mezinárodní scéně, včetně prezentace v angličtině. Nejlepší absolventi navazujícího magisterského studia budou moci pokračovat v doktorských studijních programech, přičemž již dříve akreditovaný program Obecné otázky geografie na toto studium do značné míry navazuje.

Kde se
uplatním

Absolvent má ucelené znalosti o vývoji přírodní sféry obecně, společenských struktur a procesů a jejich dopadu na krajinu a způsoby jejího využívání. Dovede analyzovat, hodnotit a interpretovat proměny krajiny; formulovat odpovídající závěry a strategie. Při řešení problémů aplikuje teorie a metody využívané v geoekologii, humánní geografii, historiografii a v regionálním rozvoji. Absolvent je připraven na práci v soukromých, veřejně prospěšných, státních i mezinárodních organizacích zabývajících se krajinou, v projektové i decizní sféře (územní a strategické plánování, ochrana přírody), v základním i aplikovaném výzkumu (doktorské studium, akademická i komerční sféra).

Chci jít na tento obor