Obor

Medicinální chemie

Medicinální chemie

Medicinální chemie je disciplína na rozhraní chemie a farmakologie zabývající se návrhem, přípravou a vývojem léčiv. Zahrnuje identifikaci, syntézu a vývoj nových chemických látek vhodných pro terapeutické a diagnostické použití, a studium biologických vlastností již známých látek z hlediska vztahu mezi jejich chemickou strukturou a biologickou funkcí. Studenti tohoto oboru musí být z hlediska svého výzkumného zaměření připraveni teoreticky a prakticky v širokém spektru vědních oborů zahrnujících vedle chemických oborů i kvantitativní studium biologických systémů, farmakogenomiku a přístupy personalizované medicíny, molekulární modelování biologických systémů. Z tohoto hlediska budou hlavními studovanými disciplinami organická chemie a syntéza, biochemie, počítačová chemie, farmakologie, molekulární biologie, biostatistika a fyzikální chemie nízkomolekulárních i makromolekulárních chemických systémů.

Kde se
uplatním

Absolvent je vybaven ucelenými znalostmi anorganické, analytické, fyzikální, organické chemie a biochemie i molekulární biologie a genetiky. Ovládá pokročilé techniky organické syntézy a charakterizace sloučenin a návrhu a testování biologicky aktivních látek. Je připraven na navazující doktorské studium nebo na uplatnění v praxi. Absolvent oboru „Medicinální chemie“ nalezne uplatnění zejména ve výzkumných laboratořích zabývajících se návrhem, vývojem a optimalizací léčiv (včetně makromolekulárních), a v útvarech státní správy nebo ve firmách zabývajících se distribucí chemikálií, léčiv nebo laboratorních přístrojů.

Chci jít na tento obor