Obor

Analytická chemie

Analytická chemie

Analytická chemie je vědecká disciplína vyvíjející a uplatňující metody, měřicí techniky a strategie vedoucí k získání informací o chemickém složení vymezené části reality a o jeho časových změnách a prostorové distribuci. Úzce spolupracuje s ostatními chemickými obory a dalšími společensky významnými vědními disciplinami (např. medicínou, farmacií, forenzními vědami, ekologií). Studium analytické chemie se řídí doporučeními Divize analytické chemie (DAC) Evropské asociace pro chemické a molekulární vědy (EuCheMS). Zahrnuje obeznámení s teoretickými základy a praktickou výuku tradičních metod chemické analýzy, moderních metod instrumentální analýzy a chemometrie. Studium je dále doplněno o obecné kapitoly o metodologii měření, systémech zabezpečování jakosti, multidimenzionálních technikách a kontinuálním sledování průmyslových procesů i dějů v živých organismech a v životním prostředí.

Kde se
uplatním

Absolvent studia magisterského oboru analytická chemie prošel náročnou teoretickou i praktickou přípravou a je schopen samostatně řešit úkoly spojené s kvalitativní a kvantitativní analýzou vzorků nejrůznější povahy. Ovládá strategii procesu analýzy, je schopen navrhnout a efektivně realizovat řešení zadaných analytických úkolů. Dobře se orientuje v problematice optimalizace analýz, zajištění jakosti analytických výsledků, je schopen pracovat v akreditovaných laboratořích splňujících podmínky správné laboratorní praxe. Absolventi studia analytické chemie nacházejí široké uplatnění při vývoji, optimalizaci a ověřování nových postupů, při řízení analytické praxe a provádění analýz nezbytných ve výzkumu, průmyslové a zemědělské výrobě i ochraně životního prostředí a zdraví člověka. Certifikovaný titul Chemistry Euromaster umožňuje získat odpovídající profesní uplatnění nejen v České republice, ale i v celé Evropě.

Chci jít na tento obor