Obor

Zoologie

Zoologie

Obor vychovává absolventy několika zaměření, a to zoologie obratlovců nebo bezobratlých, entomologie, ekologie, etologie a molekulární metody studia biodiverzity živočichů. Absolvent je schopen provádět terénní pozorování i odběry materiálu, či, dle zaměření, designovat a provést experiment v laboratoři. Získané výsledky pak dokáže vyhodnocovat, zpracovat za použití počítačové techniky a na základě kvalitní literární rešerše a vědecké diskuse závěry v patřičné formě publikovat.

Kde se
uplatním

Absolvent je schopen navrhnout, provést a statisticky zhodnotit experiment či pozorování se zaměřením na zoologii na relevantních metodologických úrovních. Získané výsledky je schopen patřičně interpretovat, publikovat v mezinárodních vědeckých periodicích a je schopen tyto informace dále předávat formou ústních sdělení na konferencích či formou výuky na univerzitních pracovištích. Absolvent zoologie proto nachází široké uplatnění na univerzitních a akademických pracovištích se zaměřením na zoologii a na pracovištích kde jsou uplatňovány metodologické přístupy, ve kterých byl absolvent vyškolen v rámci jednotlivých zaměření včetně molekulární a biochemické biologie živočichů, moderních taxonomických a fylogenetických metod, metod morfologických a vývojově biologických a v náročných metodách biostatistiky.

Absolvent tedy nachází uplatnění v zoologicky orientovaných ústavech včetně rezortních, v muzeích, orgánech ochrany přírody a ve vysokoškolské výuce.

Chci jít na tento obor