Obor

Ekologie

Ekologie

Ekologie je obor zaměřený na studium interakcí nadorganizmální úrovně s ambicemi překonat taxonomické a systémové (metodické) bariery. Konkrétní podoba curricula každého studenta bude v kontextu kreditního systému a daného rámce předmětů sestavována individuálně (volitelně) na základě studijní orientace studenta a doporučení školitele/školitelů-specialistů a příslušné katedry/kateder. Sjednocujícím oborovým prvkem curricula jsou zejména předměty obecně metodické (věnované např. plánování ekologických pokusů a statistickému zpracování ekologických dat, používání biomolekulárních markerů v ekologické práci), dále předměty zaměřené na teorii obecně-ekologických témat (např. ekologie velkých měřítek a biodiverzita, problematika metapopulací, fylogeografie). Velký časový objem je vyhrazen magisterské práci. Studium je zakončeno obhajobou magisterské práce a státní zkouškou z obecné ekologie, z jednoho profilového předmětu specializace (např. limnologie, ekologie rostlin, ekologie živočichů) a jednoho volitelného předmětu.

Kde se
uplatním

Absolvent má teoretické i praktické (metodické) znalosti zahrnující obecné i speciální aspekty terestrické i vodní ekologie v celé šíři oboru od ekofyziologie a molekulární ekologie přes autekologii, vnitro- a mezipopulační interakce po ekologii velkých měřítek (společenstva, ekosystémy, fylogeografie), s akcentem na překonání taxonomicky vymezených (botanika x zoologie) barier. Ovládá moderní postupy v analýze kvantitativních dat a modelování ekologických procesů. Absolvent je vybaven jak k další vědecké přípravě a samostatné výzkumné práci v oboru, tak i k odborné a metodické (nikoliv legislativní) práci v oblastech ekologické expertizy, analýz a monitoringu ve státní správě a soukromém sektoru.

Chci jít na tento obor